Passend onderwijs: geldigheidsduur indicatie verandert

Met de komst van passend onderwijs vervalt de landelijke indicatiestelling voor speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering (lgf). Hierdoor verandert de geldigheid van huidige indicaties. Op de beschikking van de Commissie van Indicatiestelling (CvI) staat tot wanneer de indicatie geldig is.

Voor leerlingen die met een leerlinggebonden financiering (rugzak) deelnemen aan het reguliere onderwijs, vervalt de rugzak op 1 augustus 2014. Vanaf die datum hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat zij voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend onderwijsprogramma en begeleiding moeten bieden. 

Het samenwerkingsverband krijgt vanaf 1 augustus 2014 de lgf-bekostiging die nu naar de reguliere scholen gaat. De scholen in het samenwerkingsverband moeten afspraken maken over de bekostiging van extra ondersteuning op de reguliere scholen. Het is belangrijk om dat op tijd te doen, zodat scholen en ouders weten waar zij vanaf 1 augustus 2014 aan toe zijn.

Leerlingen die op 1 augustus 2014 met een geldige indicatie staan ingeschreven in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so), kunnen daar nog maximaal twee jaar blijven. Als zij binnen die twee jaar naar een andere (v)so-school willen, bijvoorbeeld vanwege de overgang van speciaal naar voortgezet speciaal onderwijs, dan moet de school een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) heeft voor CvI's een voorbeeldbrief over de geldigheidsduur van de indicaties opgesteld. U kunt deze voorbeeldbrief downloaden en meesturen bij de indicaties die u afgeeft.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl