Gemeente Den Haag zet in op maatschappelijke stage

In het concept-akkoord van de nieuwe coalitie in de gemeente Den Haag staat expliciet het belang van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs genoemd. Dat is opmerkelijk, omdat de Eerste Kamer onlangs heeft ingestemd met het afschaffen van het verplichte karakter van de maatschappelijke stage en daarmee van de financiering ervan.

De Haagse coalitiepartners D66, PvdA, CDA, VVD en HSP (Haagse Stadspartij) hebben het concept-akkoord Vertrouwen op Haagse kracht donderdag gepresenteerd. Ze leggen in het akkoord de nadruk op het belang van goed onderwijs en de overgangen van primair naar voortgezet onderwijs en vervolgens naar vervolgstudies. Ook wordt goed onderwijs genoemd als voorwaarde voor kansen op de arbeidsmarkt.

‘Een einddiploma met perspectief en werkervaring zijn essentieel om aan de slag te komen. Het onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt.’ Om dat te bereiken, wordt het beroepsonderwijs samen met bedrijven versterkt door te investeren in onder andere vakcolleges en techniekonderwijs. De maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs wordt in het Haagse concept-coalitieakkoord expliciet genoemd als mogelijkheid om jongeren werkervaring te laten opdoen.

Of de gemeente Den Haag ook geld gaat uittrekken voor maatschappelijke stages, is niet duidelijk. De maatschappelijke stages staan niet specifiek benoemd In de financiële bijlage bij het concept-akkoord. In die bijlage staat wel dat er eenmalig 500.000 euro wordt uitgetrokken voor een aanvalsplan voor betere stages.