Gemengde scholen beter voor burgerschap en integratie

Leerlingen van gemengde scholen zijn over het algemeen beter in vaardigheden die te maken hebben met burgerschap dan kinderen die op een witte school zitten. Dat is goed voor de integratie, concludeert het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Lees verder

Het onderzoek Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs werd uitgevoerd onder 38.000 leerlingen van 550 basisscholen. Het blijkt dat leerlingen op gemengde scholen meer interesse tonen in verschillende religies en vaardiger zijn in het oplossen van ruzies. De conclusie is dat gemengde scholen goed zijn voor de maatschappelijke integratie.

De onderzoekers namen ook de taal- en rekenprestaties onder de loep. Daaruit bleek dat leerlingen van gemengde scholen weliswaar iets minder goed scoren dan die op witte scholen, maar het verschil is lang niet zo groot als onderwijssocioloog professor Jaap Dronkers vorig jaar suggereerde. Hij baseerde zijn suggestie op onderzoeksgegevens uit het buitenland, zonder dat hij in Nederland onderzoek had gedaan, en bracht dit ten onrechte naar buiten als wetenschappelijk bewijs.

Mengen heeft meerwaarde!
De onderzoeksresultaten laten volgens VOS/ABB de meerwaarde zien van gemengde scholen. Dit rechtvaardigt de conclusie dat minister Marja van Bijsterveldt van OCW verkeerd bezig is nu ze geen prioriteit meer wil geven aan het mengen van autochtone en allochtone leerlingen. VOS/ABB concludeerde al eerder dat deze beleidswijziging van de minister in het beeld past dat de CDA-minister de gedoogpartner PVV wil paaien, uit angst de steun van Geert Wilders te verliezen.

Het onderzoek laat volgens VOS/ABB ook zien dat het voor het kwaliteitsbeleid in het onderwijs onvoldoende is om alleen de cognitieve kant te benadrukken, zoals het kabinet in toenemende mate doet. Ook aspecten zoals wederzijds respect, waarden en normen en godsdienst zijn essentieel, omdat het onderwijs met aandacht daarvoor kan bijdragen aan een sociaal gezonde samenleving.

Vreedzame School
Dagblad Trouw illustreert een bericht over de onderzoeksresultaten met een artikel over de openbare basisschool De Opbouw van het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Salto in Eindhoven. Deze school werkt met het concept Vreedzame School, dat gericht is op goed burgerschap en een evenwichtige emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Directeur Harry Voss van obs De Opbouw benadrukt in het artikel in Trouw dat alles valt of staat met de competenties van de leerkrachten. In dit kader wijst VOS/ABB op het diploma openbaar onderwijs, dat samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs is ontwikkeld. Steeds meer pabo’s bieden dit diploma aan, ook als bijscholing, om de kernwaarden van het openbaar onderwijs te benadrukken.

In de rechterkolom kunt u een brochure over het diploma openbaar onderwijs downloaden. U kunt hierover ook contact opnemen met beleidsmedewerker Lizzy Wijnen van VOS/ABB: 06-22939688, lwijnen@vosabb.nl

Bijlagen