Gestegen premies en werkgeverslasten

Gestegen pensioenpremies en kosten van de ZWV-vergoeding per 1 januari hebben geleid tot een hogere premiedruk dan verwacht. Dat meldt senior beleidsmedewerker Bé keizer van VOS/ABB. Lees verder

Eerdere publicaties (Bijstelling personele bekostiging van 21 november 2007 met bijlagen) gingen nader in op de ontwikkeling van de werkgeverslasten als gevolg van de salarismaatregelen in de sector-cao voor het primair onderwijs. Met name de eindejaarsuitkering en de toelage in verband met de ‘Dag van de Leraar’ zorgden voor een forse stijging van de werkgeverslasten, uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de maandsalarissen uit de tabellen.

Bij de berekening van de werkgeverslasten en de indexering van de gemiddelde personeelslasten (GPL) was het effect van de wijziging van de premies per 1 januari 2008 nog niet meegenomen. Inmiddels is duidelijk dat die premieaanpassingen leiden tot aanpassing van de inschatting dat deze effecten zeer beperkt zouden zijn. De premiedruk is onder meer door de pensioenpremies en de premie WAO/WIA iets gestegen, terwijl de kosten van de ZVW-vergoeding duidelijk omhoog gaan.

Deze wijziging in de premiedruk is nog niet verwerkt in de GPL die op het schooljaar 2007-2008 van toepassing is. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2008 de kosten zijn toegenomen, zonder dat daar een verhoging van de GPL tegenover staat. Als dat wel zou gebeuren, zou het gaan om de aanpassing voor 2007-2008. Dan is het effect van de stijging van de premiedruk per 1 januari 2008 slechts geldig voor 7 van de 12 maanden.

De aanpassing van de GPL vindt gewoonlijk omstreeks 1 april plaats, waarbij tevens wordt bezien of die wijziging leidt tot een aanpassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 dan wel dat ter compensatie de GPL voor 2008-2009 een extra ophoging krijgt.

Gelet op de omvang van de toename van de premiedruk, lijkt een aanpassing met terugwerkende kracht per april dit keer wellicht meer in de rede te liggen dan uitstel tot de toekenning van de GPL voor 2008-2009. De verwachting is dat binnen een paar weken nadere informatie volgt over deze ontwikkelingen.

Instrumenten ongewijzigd
Gegeven het feit dat de huidige GPL van toepassing is, zijn in de begrotingsinstrumenten van VOS/ABB de werkgeverslasten die gemiddeld geraamd zijn op 50,3 procent nog niet aangepast. Indien de GPL voor 2007-2008 wordt aangepast, zal de aanpassing in de instrumenten worden doorgevoerd.

Dit betekent dat in het analyseren van het uitputtingsoverzicht van de feitelijke begroting in geld er rekening mee gehouden moet worden dat de personele kosten vanaf 1 januari 2008 hoger (kunnen) zijn dan de baten die ermee samenhangen. In die analyse moet er dus vanuit worden gegaan dat de werkgeverslasten vanwege de premies zeker 1 procent hoger uitvallen, gemiddeld rond 51,5 procent.

Let wel: dit is een gemiddelde! De feitelijke kosten zijn afhankelijk van de specifieke situatie per werkgever. Op basis van de gegevens van voorgaande jaren dient iedere werkgever zelf een eigen aanvullende analyse te maken.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl