Gewichtenregeling en huisvesting

De nieuwe gewichtenregeling in het primair onderwijs heeft ook gevolgen voor de modelhuisvestingsverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat komt omdat de verlaging van de drempelwaarde invloed heeft op de berekening van tijdelijke ruimtebehoefte. Lees verder

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl.

De gewichtenregeling is gewijzigd per 1 augustus 2006 (zie de berichtgeving in de rechterkolom hiernaast). De gevolgen daarvan voor de berekening van tijdelijke ruimtebehoefte voor basisscholen heeft de VNG al verwerkt in Bijlage III van de (model-)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Daarin is aangegeven dat de gevolgen weliswaar beperkt zijn maar dat met name de drempelwaarde van de gewichtenregeling voor het schooljaar 2007 – 2008 moest worden verlaagd. Op dat moment is uitgegaan van een percentage van 8,35%.  

Op 11 december 2006 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Regeling vaststelling van de drempel en de compensatieregeling bij de gewichtenregeling voor het schooljaar 2007-2008 de nieuwe drempelwaarde voor het schooljaar 2007 – 2008 echter verder verlaagd en bepaald op 8%.

De VNG heeft aangegeven dat zij de nieuwe waarde zal meenemen bij een volgende wijziging van de (model)verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Nog lang niet alle gemeenten zullen de wijzigingen in de lokale verordening hebben gewerkt. Daarom heeft VOS/ABB de VNG gevraagd er bij haar leden op aan te dringen – indien de modelverordening inderdaad nog niet is gewijzigd – alsnog de drempelwaarde van 8% op te nemen. Dit heeft de VNG inmiddels gedaan.

Advies
De gevolgen van de verlaging van de drempelwaarde zal in de meeste gevallen beperkt zijn. Wij adviseren u in overleg met de gemeente na te gaan of de nieuwe drempelwaarde leidt tot een verschuiving in de (tijdelijke) ruimtebehoefte en of, en zo ja hoe, daarop kan worden geanticipeerd. Indien de verordening inderdaad nog niet is gewijzigd, adviseren wij u er bij de gemeente op aan te dringen meteen de nieuwe drempelwaarde van 8% te hanteren.