Gezamenlijk mobiliteitscentrum tegen gevolgen krimp

Het Personeelscluster Oost Nederland (PON) verzacht met een actief mobiliteitsbeleid voor het personeel de gevolgen van demografische krimp. Er is meer nieuws over krimpregio’s: minister Van Bijsterveldt heeft aangekondigd dat er experimenten worden uitgevoerd om te kijken hoe er door verschillende onderwijsorganisaties in krimpgebieden beter kan worden samengewerkt. Lees verder

Oost-Gelderland is een van de regio’s met bevolkingskrimp. Dat leidt tot een daling van het aantal leelringen. In de Achterhoek gaat het tot 2020 om een verwachte daling van ongeveer 9800 leerlingen. De terugloop zal uiteraard gevolgen hebben voor onder meer de werkgelegenheid.

Binnen het PON hebben 25 schoolbesturen met elkaar afgesproken dat ze de dalende werkgelegenheid samen opvangen. De samenwerking richt zich op behoud van werkgelegenheid en een actief arbeidsmarktbeleid om de kansen op werk te vergroten en de instroom van jong personeel mogelijk te maken. 

De samenwerkende besturen hebben zich bereid verklaard om bij vacatures personeel van elkaar over te nemen. Ook voeren ze een actief mobiliteitsbeleid en zetten ze het ontslagbeleid in de CAO-PO om in werkgelegenheidsbeleid. De besturen richten een gezamenlijk mobiliteitscentrum op.

Het mobiliteitstraject staat beschreven in de nota ‘In beweging’, dat u kunt downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. 

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

Experimenten in krimpregio’s
Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft vrijdag tijdens een beozek aan Limburg bekendgemaakt dat er in krimpregio’s experimenten worden gestart om ook hier kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven aanbieden.

De experimenten zullen zich richten op vergaande samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen. De huidige wet- en regelgeving biedt daar nog te weinig ruimte voor, en daarom is het nodig om met experimenten uit te vinden wat er op dit gebied aan veranderingen nodig is. 

De minister vraagt onderwijsinstellingen in krimpregio’s om zelf met voorstellen voor experimenten te komen. Na de zomer gaan eerst stimuleringsprojecten van start, waarvoor geen wettelijke experimenteerruimte nodig is. Vanaf het schooljaar 2012-2013 kunnen zogenoemde sleutelexperimenten van start gaan.

Klik hier voor meer informatie op de website van het ministerie van OCW.

Bijlagen