Goed onderwijsbestuur: openbaar, actief en pluriform

Professionaliteit, openbaarheid, heldere taakverdeling, actieve opstelling, een pluriform karakter en een verantwoorde besteding van overheidsgeld. Die zaken worden geregeld in de conceptcode ‘Goed onderwijsbestuur’ van VOS/ABB. Het concept is onderwerp van discussie voor alle leden van VOS/ABB, die na de zomervakantie ruimschoots de gelegenheid krijgen hun licht te laten schijnen over de conceptcode. Lees verder

De code ‘Goed onderwijsbestuur’ biedt besturen een handreiking om zelf het gesprek aan te gaan over de transparantie in de eigen organisatie en het afleggen van verantwoording over het reilen en zeilen van het bestuur. De bezoldiging van bestuurders komt in de code nadrukkelijk aan de orde. Een uitwerking volgt later; daarvoor is nog nader onderzoek nodig.

U treft hiernaast, in de rechterkolom, verschillende relevante documenten aan:

  • De conceptcode van VOS/ABB (de PDF-versie van de conceptcode vindt u onder artikelinfo).
  • Een gespreksleidraad voor uw eigen discussie (de PDF-versie van de gespreksleidraad vindt u onder artikelinfo).
  • Een catalogus van basisprincipes opgesteld door de werkgroep lumpsum po, die ook verhelderend kan zijn voor uw debat en uw meningsvorming 

Meepraten over de code goed onderwijsbestuur van VOS/ABB

De conceptcode ‘Goed onderwijsbestuur’ moet een code zijn die door de leden wordt gedragen.  Daarom staat het concept  de komende maanden ter discussie.  Die discussie wordt op verschillende fronten gevoerd:

  • Op de netwerkbijeenkomsten primair onderwijs
  • Tijdens de regiobijeenkomsten voortgezet onderwijs
  • Met de grote besturen in het primair  en voortgezet onderwijs 
  • De conceptcode ‘Goed onderwijsbestuur’ staat centraal tijdens een extra ledenvergadering die VOS/ABB houdt op 14 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens dat congres worden diverse aspecten van goed onderwijsbestuur door deskundigen van buiten belicht en kunnen de leden hun visie geven.
  • Op www.vosabb.nl kunt u vanaf medio augustus uw mening geven over goed onderwijsbestuur door deel te nemen aan de poll.
  • Over Onderwijs, opinieblad van VOS/ABB besteedt ook aandacht aan goed onderwijsbestuur in de serie Eigentijds bestuur.  In het septembernummer van Over Onderwijs wordt de beloning van bestuurders belicht.
  • U kunt uw visie op goed onderwijsbestuur via het blad laten horen, door uw bijdrage (van maximaal 600 woorden) te mailen naar de redactie van het blad Overonderwijs@vosabb.nl. De sluitingsdatum voor het septembernummer is 7 augustus, maar ook de maanden erna komt de code goed onderwijsbestuur nadrukkelijk aan de orde en kunt u uw bijdrage insturen.  

Handreiking en instrumenten

In de komende periode ontwikkelt het bureau van VOS/ABB een gevarieerd aanbod aan instrumenten en handreikingen voor de discussie die leden in hun eigen organisatie willen voeren. De precieze inhoud van dat pakket wordt mede bepaald door uw inbreng. Het is de bedoeling dat het bestuur van VOS/ABB rond de jaarwisseling de definitieve code vaststelt. Vaststelling van een belonigsleidraad verwachten we in het eerste kwartaal van 2005.

Voor verdere informatie:

Klaas te Bos,  0348-405227, e-mail: ntebos@vosabb.nl

Silvia Schouten, 0348-405255, e-mail: sschouten@vosabb.nl

Voor advies op maat en begeleiding bij projecten:

Robert Mentink, 0348-405242, e-mail: rmenting@vosabb.nl

Reacties op de thema’s goed onderwijsbestuur en beloningsafspraken voor bestuurders en toezichthouders kunt u ook sturen naar dit e-mailadres: goedonderwijsbestuur@vosabb.nl

Bijlagen