Groeiend gat tussen personele kosten en bekostiging

Geke Lexmond van VOS/ABB heeft in samenwerking met Arie van Loon van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de personele kosten in het primair onderwijs in relatie tot de rijksbekostiging die daartegenover staat. De conclusie is dat het gat tussen de hoge kosten en de niet toereikende bekostiging steeds groter wordt, waardoor schoolbesturen genoodzaakt zijn te korten op de formatie. Lees verder

De Tweede Kamer heeft unaniem de ambitie uitgesproken om Nederland tot de top 5 van kenniseconomieën van de wereld te laten behoren. De huidige regering heeft er eveneens voor gekozen die ambitie overeind te houden, maar ook om niet te investeren in het onderwijs. Er wordt op onderdelen zelfs fors bezuinigd, naast de bezuinigingen die al door het vorige kabinet waren geïnitieerd. De onderwijssector luidt daarom de noodklok: door alle bezuinigingen worden scholen voor een onmogelijke opdracht geplaatst. Schoolbesturen geven aan dat zij niet meer de kwaliteit kunnen leveren die zij zelf voorstaan en die de politiek van hen verlangt.

Al sinds 2009 kampen veel schoolbesturen met een exploitatietekort. Er is al fors gekort op de lumpsumfinanciering door het totale budget voor bestuur en management te schrappen, te bezuinigen op de groeiregeling en het budget voor speciaal onderwijs op het niveau 2008 te bevriezen. Daarbovenop komt zeer waarschijnlijk de bezuiniging op passend onderwijs en onderwijsachterstanden. Tevens is er sprake een structureel tekort op de materiële bekostiging en heeft het onderwijs te maken met ontwikkelingen als demografische krimp en afnemende subsidies van de lokale overheid.

Er is ook nog eens sprake van een bezuiniging die minder expliciet is: de personele bekostiging van het Rijk lijkt elk jaar meer te gaan achterlopen op de personele lasten. Dit wordt in het onderwijs ook wel de ‘sluipende bezuiniging’ genoemd, omdat die niet direct zichtbaar is, maar wel een steeds grotere wissel trekt op de begroting van de scholen.

In de rechterkolom kunt u het artikel downloaden dat Lexmond en Van Loon over deze sluipende bezuiniging hebben geschreven.

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen