Groeiregeling onder lumpsum

De huidige groeiregeling voor basisscholen gaat uit van de toekenning van 8,72 fre per leerling (groepsformatie 8,28 fre, plus taakrealisatie 0,44 fre). Omgerekend in fulltime eenheden (functie schaal LA) wordt dit 0,0487 fte per leerling. Lees verder

Wanneer de school kleiner is dan 148 leerlingen vindt er tot dat aantal een korting plaats op de groeiregeling als correctie op de kleine-scholentoeslag, die al is toegekend voor het lagere aantal leerlingen. Deze korting bedraagt 2,60 fre per groeileerling beneden de 148 leerlingen. Dit is in fte: 2,60/179 = 0,0145 fte per betreffende leerling (rekenkundig afgerond op vier cijfers achter de komma).

Bij de groeiregeling wordt voor de berekening van het bedrag uitgegaan van de landelijke gemiddelde personeelslasten (GPL, met de landelijke gemiddelde leeftijd). Met de landelijke GPL van 50.727,29 euro wordt de toekenning 2.470,36 euro per leerling.

De correctie blijft gelden voor een school met minder dan 148 leerlingen. Dan geldt als aftrek 735,41 euro per ‘groeileerling’ tot het aantal van 148 is bereikt. Uiteraard moeten de bedragen nog gecorrigeerd worden voor het gedeelte van het schooljaar waarop het betrekking heeft. Voor bijvoorbeeld vijf maanden geldt de toekenning van 5/12 van het jaarbedrag.

Voorbeeld
Een school heeft op de teldatum 1 oktober 2005:

– leerlingen van 4 t/m 7 jaar: 65
– leerlingen van 8 jaar en ouder : 65
– totaal plus 3%, afgerond naar beneden op een geheel getal: 133 leerlingen
– gewogen gemiddelde leeftijd: 40,26 jaar

De school groeit in het schooljaar 2006-2007 en heeft op 1 november 2006 in totaal 150 leerlingen. Dat is 17 leerlingen meer dan 133 leerlingen. De school ontvangt groeibudget waarbij tegelijkertijd sprake is van de correctiekorting tot het aantal van 148 leerlingen:
((2.470,36 * (150 – 133)) – (735,41 * (148 – 133)) = 30.964,97 euro op jaarbasis. Per maand is het 2.580,41 euro vanaf 1 november 2006.

Telling
Er komt een belangrijke verandering in het moment van de telling bij  de groeiregeling. Momenteel kan men zelf kiezen op welke dag in de maand geteld wordt en kan men voor de declaratie uitgaan van de toekenning per de eerste dag van de maand volgend op de telling.

Met het oog op de correcte verwerking (er vindt in principe geen bevoorschotting meer plaats, bij lumpsumbetaling vindt de feitelijke correcte betaling zo spoedig mogelijk plaats) moet de telling op de eerste dag van een maand plaatsvinden om te bepalen of de school in aanmerking komt voor extra bekostiging.

Als dat het geval is, dient men opgave te doen van die telling aan het ministerie[1] en gaat de aanspraak ook vanaf die eerste dag in die maand in en zal de feitelijke betaling op het gebruikelijke betaalmoment in de daaropvolgende maand plaatsvinden, inclusief de betaling voor die eerste maand.

De eerste dag van de maand is dus de datum om na te gaan of de school voldoende gegroeid is om in aanmerking te komen voor de toepassing van de groeiregeling. Het betekent ook dat in plaats van 31 maart als laatste teldag voor de reguliere groeiregeling, nu 1 april  de laatste teldag is.

De criteria voor de omvang van de groei waaraan men moet voldoen, veranderen niet. Dat houdt in dat de eerste groeitelling tenminste 13 leerlingen hoger moet zijn dan die van de telling op 1 oktober T-1, verhoogd met 3% en afgerond naar beneden op een geheel getal. Voor de tweede groeitelling geldt dan nog alleen het criterium van tenminste 13 leerlingen.

Voor de periode vanaf 1 april tot en met 1 juni blijft de bijzondere groeiregeling gelden. De wijze van berekening blijft analoog, alleen geldt dan als criterium het aantal van ten minste 26 leerlingen op 1 mei respectievelijk 1 juni. Het buiten beschouwing laten van 1 juli voor de toepassing van de bijzondere groeiregeling blijft gelden.

De bestaande regeling dat de telling van de eerste schooldag leidt tot de toekenning van extra formatie vanaf 1 augustus van dat schooljaar wordt ook gecontinueerd. Het betekent dat de telling van de eerste schooldag geldt als de telling op 1 augustus daaraan voorafgaand. 

1. Wanneer het onderwijsnummer is ingevoerd, is het de bedoeling dat de opgave van de inschrijving van een leerling bij de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen ertoe leidt dat de toepassing van de groeiregeling automatisch plaatsvindt.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl