Groen licht voor aanbevelingen commissie-Don

De Tweede Kamer heeft donderdag groen licht gegeven voor de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Don. Beleidsmedewerker Reinier Goedhart van VOS/ABB heeft de bespreking van het rapport in de Tweede Kamer gevolgd. Lees verder

De staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW concludeerden tijdens het overleg dat veel schoolbesturen de kapitaalnorm overschrijden, maar onderstreepten ook het feit dat de beoordeling van de financiële situatie van een bestuur maatwerk is. Een schoolbestuur met een hoge kapitalisatiefactor kan dus niet zonder meer als ‘te rijk’ bestempeld worden.

Inspectie
De signaleringsgrenzen die de commissie-Don noemt, worden daarom getoetst door de Inspectie van het Onderwijs. Die zal op korte termijn 400 schoolbesturen (300 in het primair en 100 in het voortgezet onderwijs) onderzoeken. Dit zullen deels schoolbesturen zijn waarbij de kwaliteit van het onderwijs nogal te wensen overlaat en deels schoolbesturen met een aanmerkelijk hoge kapitalisatiefactor.

Ook werd gemeld dat er verkenningen komen naar de mogelijkheid om een waarborgfonds in te richten voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Het gaat dan om fondsen die investeringsrisico’s dekken, niet om een herverdeling van vermogens van schoolbesturen. Hierdoor zouden schoolbesturen minder kapitaal hoeven aan te houden. Onderzocht wordt waar schoolbesturen in de betreffende sectoren het meest behoefte aan hebben. De uitkomsten van deze verkenningen worden in april verwacht.

Verbeterslag
Dijksma en Van Bijsterveldt benadrukten dat deskundigheidsbevordering op het gebied van financieel management zou kunnen leiden tot een effectievere inzet van kapitaal. In dit kader werd aangegeven dat de PO-Raad met een plan van aanpak komt om de financiële  deskundigheid van schoolbesturen naar een hoger niveau te tillen. Dit plan krijgt steun van het ministerie van OCW.

Eén en ander loopt samen met de evaluatie van de lumpsumbekostiging van het primair onderwijs, die in dit voorjaar plaatsvindt. Ook in deze evaluatie neemt de financiële deskundigheid van schoolbesturen een belangrijk plaats in. Voor de vo-schoolbesturen, die qua financiële deskundigheid zich al sinds 1996 hebben kunnen ontwikkelen, zal de VO-raad een traject inzetten.

Niet ver genoeg
Enkele fracties vonden de maatregelen van de staatssecretarissen naar aanleiding van het rapport van de commissie-Don te vrijblijvend. Zo werd ervoor gepleit om schoolbesturen met een te hoge kapitalisatiefactor ertoe over te halen het ‘opgepotte’ geld in te zetten voor het onderwijs. Ook werd gepleit voor een verbod op beleggen en belenen.

Beide voorstellen zullen, zo werd aangekondigd, leiden tot moties waarover in de Tweede Kamer nog gestemd moet worden. VOS/ABB gaat ervan uit dat deze moties, die een negatieve invloed zullen hebben op de kapitaalkracht van de schoolbesturen, het niet zullen halen.

Klik hier voor een commentaar over de bevindingen van de commissie-don, geschreven door directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB.

Informatie: Reinier Goedhart, 06-30049660, rgoedhart@vosabb.nl