Grote bestuursfusie in Limburg

Twee grote schoolbesturen in Limburg gaan fuseren. Het zijn LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs) en SOML (Stichting Onderwijs Midden-Limburg). Samen besturen zij 21 scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal 39.000 leerlingen en 4500 medewerkers. Lees verder

LVO en SOML hebben tot de fusie besloten na uitvoerig onderzoek, waaruit bleek dat samengaan veel meerwaarde oplevert. Die meerwaarde zit in:
* betere spreiding en beheersing van toekomstige risico’s
* optimalisering en professionalisering van de bedrijfsvoering
* vergroting van de bestuurskracht.

LVO en SOML streven er naar de fusie begin 2008 te realiseren. Zij benadrukken dat de bestuursfusie zich niet richt op de bestaande onderwijspraktijk op de scholen. De scholen die onder beide stichtingen ressorteren, krijgen nu al veel ruimte voor eigen beleid en een eigen identiteit en die ruimte houden ze ook na de fusie. De besturen verwachten zelfs dat de onderwijskundige ruimte in de toekomst nog zal toenemen.

LVO en SOML willen de komende jaren meer investeren in personeel, kwaliteit en diversiteit van het onderwijs en innovatie. De fusie maakt deze investeringen mogelijk. Optimalisering van de bedrijfsvoering, gemeenschappelijk aanbesteden en inkopen en hoogwaardige ondersteuning leveren veel voordeel op.

De fusie van de twee besturen moet ook het hoofd bieden aan verwachte ontwikkelingen zoals een dalend leerlingenaantal in Limburg, een wijzigend inspectiebeleid en toenemende taken op het gebied van veiligheid en zorg. Ook de ontwikkelingen op het terrein van personeelsbeleid en aandacht voor onderwijskwaliteit spelen een rol. Schaalvergroting op bestuurlijk niveau maakt het mogelijk om hierop – zowel beleidsmatig als financieel – beter te reageren. Na de fusie ontstaat een onderwijsorganisatie die op provinciaal en landelijk niveau een belangrijke partner zal zijn voor overheden, brancheorganisaties en leveranciers.

LVO bestuurt op dit moment 16 vo-scholen op 33 locaties met in totaal 30.000 leerlingen. SOML heeft vijf scholen op 11 locaties met 9000 leerlingen. Beide besturen hebben zowel katholieke als openbare scholen. De komende maanden wordt de bestuursfusie voorbereid, waarbij uiteraard de centrale directies, de vakorganisaties en de medezeggenschapsraden van de scholen nauw worden betrokken.