Grote stap richting kosteloos onderwijs

VOS/ABB is blij met het kabinetsvoornemen om voor ca. 900.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs de kosten voor schoolboeken te gaan betalen. Na de afschaffing van het verplichte lesgeld vorig jaar, is dit volgens de organisatie voor bestuur en management in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een grote stap in de richting van kosteloos onderwijs in Nederland. Lees verder

Directeur Philip Geelkerken wijst er op dat VOS/ABB hier al jaren voor heeft gepleit.  “Nederland begint hiermee eindelijk in de pas te lopen met de rest van Europa. Het heeft even geduurd, maar we zijn blij dat het nu eindelijk zover is. We willen nog wel kritisch kijken naar de hoogte van de vergoeding en het tijdstip van invoering. Scholen moeten hiervoor wel voldoende geld krijgen. Men zal rekening moeten houden met een bedrag van ongeveer 450 euro per leerling. Dit is afhankelijk van de opleiding die gevolgd wordt. Verder moeten scholen een redelijke tijd krijgen om een en ander te regelen. En uiteraard mag het niet leiden tot nieuwe administratieve lastenverzwaring.”

Boze reacties
VOS/ABB wijst erop dat met de vergoeding van de schoolboeken niet de indruk mag ontstaan dat hiermee álle schoolkosten van de baan zijn. Geelkerken: “Voor de overige schoolkosten zullen oudergeledingen en medezeggenschapsraden nog steeds afspraken moeten maken met de schoolleiding. Hierbij  moet worden gedacht aan vergoedingen voor schoolexcursies en overige lesmaterialen, zoals gereedschap voor praktijkvakken in het VMBO. Met het verdwijnen van de kosten voor schoolboeken worden ouders niet meer geconfronteerd met de jaarlijks stijgende prijzen van schoolboeken. Dit leidde ieder jaar weer tot boze reacties van ouders in de richting van scholen die daar nauwelijks iets aan konden doen. Verder denken wij dat scholen met de gedragscode schoolkosten die we vorig jaar hebben geïntroduceerd in staat zijn om over de overige schoolkosten heldere afspraken te maken met de ouders.”  

Contracten
Doordat de kosten voor schoolboeken worden meegenomen in de lumpsumbekostiging zullen scholen efficiënter met deze kosten om springen, zo is de verwachting. Geelkerken: “Scholen zijn straks zelf aan zet om in hun onderhandelingen met uitgevers van schoolboeken gunstige contracten te bedingen. Verder zijn we ook blij dat hiermee een einde komt aan de ongelijke situatie van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. Basis-  en voortgezet onderwijs zijn met het wegvallen van de verplichte school- en boekengelden in belangrijke mate gelijk getrokken.”