Grotere planningsvrijheid jaar vertraagd

De wet die het voortgezet onderwijs meer planningsvrijheid moet bieden, treedt waarschijnlijk pas op 1 augustus 2008 in werking. Oud-minister Maria van der Hoeven van OCW had 1 augustus aanstaande in haar hoofd, maar staatssecretaris Marja van Bijsterveldt heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het een jaar later wordt. Lees verder

Het wetsvoorstel Grotere planningsvrijheid VO beoogt schoolbesturen een grotere autonomie te geven bij het realiseren van verschillende onderwijsvoorzieningen. De adviezen van de Adviesgroep vmbo en de Onderwijsraad vormen voor staatssecretaris Bijsterveldt van OCW aanleiding het wetsvoorstel op een aantal onderdelen aan te passen. Daardoor moet het wetsvoorstel opnieuw ter goedkeuring naar de Ministerraad. Daarna moet er nog een advies van de Raad van State worden afgewacht.

De indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal daardoor pas later dit jaar plaatsvinden. De staatssecretaris heeft de Kamer toegezegd zich in te spannen om de nieuwe regeling per 1 augustus 2008 in werking te laten treden. Deze vertraging betekent dat ten behoeve van bepaalde voorzieningen die een school per 1 augustus 2008 wil realiseren (bijvoorbeeld fusie, lwoo-licentie en nieuwe nevenvestiging) vóór 1 november 2007 alsnog een artikel 75-aanvraag moet worden ingediend.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl