Handreiking overheveling onderhoud

Om vo-scholen en gemeenten te helpen bij het vormgeven van een nieuw huisvestingsbeleid, hebben de besturenorganisaties en de VNG een handreiking geschreven. Deze gaat in op de nieuwe situatie na de overheveling van het onderhoud op 1 januari 2005. Aan de orde komen de vergoedingen voor het onderhoud, het overgangsrecht, de geschillenregeling en de gevolgen voor de overschrijdingsregeling. Lees verder

Sinds 1 januari ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de scholen volledig bij de schoolbesturen. Gemeenten zijn alleen nog verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

In de handreiking wordt op de eerste plaats kort toegelicht wat de gevolgen zijn voor de vergoeding die de scholen voor dit onderhoud zullen ontvangen. Ook is aangegeven dat de minister heeft toegezegd dat scholen die in grote financiële problemen komen als gevolg van deze wijziging van de bekostiging (scholen hebben immers niet kunnen reserveren voor het onderhoud buitenkant), een beroep kunnen doen op de bijzondere regeling uit artikel 89 van de WVO.

Achterstallig onderhoud
Het in de wet opgenomen overgangsrecht schrijft voor dat gemeente en schoolbesturen vaststellen of sprake is van ‘achterstallig onderhoud’, zowel op het moment van de invoering van de wet, als op het moment van buiten gebruikstelling. Over de wijze waarop dit vorm gegeven kan worden wordt een handreiking gedaan.

Tevens wordt ingegaan op een geschillenregeling en de gevolgen voor de overschrijdingsregeling. Belangrijk is dat de VNG en alle besturenorganisaties van mening zijn dat de zogenaamde overschrijdingsregeling in dit kader buiten toepassing zou moeten blijven. Ook hiervoor wordt een handreiking gedaan.

Heroriëntatie op overleg
De beperking van de verantwoordelijkheid van de gemeente zal in de praktijk mogelijk leiden tot een minder frequent contact met de schoolbesturen voor het vo. Dit dwingt partijen tot een heroriëntatie op het overleg, waarbij de investeringsbehoefte van de school veel meer in een lange termijn perspectief zal moeten worden bezien.

De handreiking is te downloaden uit de rechterkolom naast dit artikel. Hij wordt binnenkort ook schriftelijk naar de VO-leden gestuurd.

Bijlagen