Handreiking voor stakingen

De onderwijsbonden bereiden op dit moment stakingen voor in het voortgezet onderwijs. VOS/ABB heeft voor haar leden een handreiking samengesteld die aangeeft hoe de werkgevers in het onderwijs hier het beste mee om kunnen gaan. Lees verder

De stakingen richten zich tegen het salarisbod van de VO-raad, die de onderhandelingen voert voor de nieuwe CAO 2007-2008. De bonden willen in de week van 26 november elke dag scholen stilleggen in het hele land.

Werkgevers en werknemers kunnen zich, naar de opvatting van VOS/ABB, het beste zakelijk opstellen bij stakingen binnen de school en de gevolgen daarvan. Dit betekent overigens dat de werkgever, het stakingswapen serieus nemend, over kan gaan tot inhouding van het salaris over de niet gewerkte uren.

Wij adviseren schoolbesturen c.q. het management in overleg te treden met het personeel en te informeren naar de plannen om al dan niet deel te nemen aan de acties.

In dit overleg kunnen ook de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Maatregelen in verband met de voortgang van het onderwijs
  • Registratie van de werkwillige en stakende werknemers
  • Inhouding salaris.

Maatregelen in verband met de voortgang van het onderwijs
Wanneer tijdig van te voren bekend is wie aan de actie deelnemen, kunnen maatregelen getroffen worden als roosterwijziging, vervanging of opvang van leerlingen. Het is raadzaam een en ander in het overleg met het personeel aan de orde te stellen.

Tevens verdient het aanbeveling de ouders/verzorgers en eventueel de leerlingen in te lichten over mogelijke acties van het personeel en de gevolgen voor de school: vervanging van lessen, inhaallessen, roosterwijziging, opvang van leerlingen of het naar huis sturen van leerlingen in verband met het uitvallen van lessen.

Registratie
De werkgever kan aan het personeel vragen of zij zullen deelnemen aan de acties en dit vooraf schriftelijk te verklaren. Werkwilligen, dat wil zeggen de personeelsleden die bereid zijn te werken en dus geen actie voeren, dienen dit eveneens vooraf te melden. Indien een personeelslid niet vooraf heeft gemeld deel te nemen aan de acties, maar op de betreffende dag niet verschijnt, dan adviseren wij u om betrokkene te verzoeken een schriftelijke verklaring van afwezigheid te geven.

Inhouding salaris
 Inhouding van het salaris kan plaatsvinden op grond van artikel 12.2 lid 6 van de CAO VO 2006-2007. Dit is een keuze die de werkgever zelf dient te maken. Voor de berekeningswijze zijn verschillende varianten mogelijk. Dat varieert van het enkel korten van ingeplande uren tot een afronding op dagdelen, met nog varianten daartussen.

Welke activiteiten wel of niet gekort dienen te worden,  is niet zo makkelijk te stellen. De lesgebonden activiteiten kunnen in ieder geval gekort worden, want het opzettelijk nalaten van deze werkzaamheden kan duidelijk worden aangetoond. Anders ligt het bij de niet-lesgebonden activiteiten (bijvoorbeeld van de voor- en nazorgwerkzaamheden). Deze zijn plaats- noch tijdgebonden. Daarnaast bestaan er niet-lesgevende taken, bijvoorbeeld het deelnemen aan docentenvergaderingen. Deze zijn wel weer plaats- en tijdgebonden. De uren voor deskundigheidsbevordering weer niet. Gezien de jurisprudentie legt de rechter de bewijslast in deze bij de werkgever neer.

Advies
Kort in ieder geval het salaris voor de plaats- en tijdgebonden uren. Laat de werknemer schriftelijk verklaren dat hij/zij de aan de lessen verbonden voor- en nazorgwerkzaamheden en andere niet plaats- en tijdgebonden werkzaamheden wel/niet heeft verzorgd, c.q. op een ander tijdstip heeft verricht. Bij een georganiseerde en geplande staking heeft de werknemer deze werkzaamheden meestal niet gedaan. Bij een spontane/wilde staking zullen er mogelijk wel voor- en nazorgwerkzaamheden zijn verricht.

Mogelijkheden
Voor directie en onderwijsgevend personeel kunt u kiezen voor een inhouding van uren, zoals deze ook berekend zou worden bij een uitbreiding van uren in een maand (art. 6.8 van de CAO VO). Uitgaande van 36,86 uur per week, betekent dit voor 1 dag 7,372 uur. Een dagdeel komt dus neer op 3,868.

Dit betekent bij een salaris van bijvoorbeeld € 3000 bruto bij een staking van een gehele dag:

  • 7,372 uur __________________    = € 138,46
  • 13 (weken) x 36,86 (aantal uren) : 3 (maanden)

 Dit bedrag zou nog verhoogd kunnen worden met de 8% vakantie-uitkering en de 4,9% (4,1%)  eindejaarsuitkering, maar dit is een keuze die uzelf als werkgever dient te maken.

De andere mogelijkheid is het uitgangspunt van de normjaartaak 1659 uur. Per maand dient er dan  1659 : 12 = 138,25 klokuren gewerkt te worden. Het bruto-maandsalaris wordt hierdoor dan gedeeld en dit levert een uurbedrag op.

Bij het voorbeeld van € 3000 betekent dit: € 3000 : 138,25 x 7,372 = € 159,97.

Als u, als werkgever, zelf een regeling hebt, bijvoorbeeld voor het uitbetalen van overwerk of tijdelijke uitbreidingen, dan adviseren wij om dezelfde regeling toe te passen.

Voor het onderwijsondersteunend personeel kunt u uitgaan van het aantal uren dat de werknemer volgens het rooster had moeten werken.

Inhouding op het salaris dient u schriftelijk te melden aan de werknemers en dit kan aangemerkt worden als een besluit in de zin van de Algemene Wet  Bestuursrecht.

Informatie: Helpdesk, van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl