Honderden banen op de tocht in het SBO

Het speciaal basisonderwijs (SBO) wordt fors gekort op de zogenoemde rugzakjes. Het gaat om 3500 rugzakjes in het sbo, die elk 4000 euro minder waard zullen worden. Dit komt neer op ruwweg 14 miljoen euro minder, wat overeenkomt met 230 fte’s in schaal LB. Lees verder

Senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB wijst erop dat deze informatie pas rond maart officieel bekend zal worden. Dan kunnen eventuele maatregelen gericht op gedwongen beperking van de formatie pas per 1 augustus 2011 worden doorgevoerd. Een ontslag moet immers ten minste een schooljaar van te voren worden aangezegd.

‘Nu zal er door natuurlijk verloop en dergelijke veel opgelost kunnen worden’, aldus Keizer, ‘maar zeker niet alles. Het wordt dus de hoogste tijd voor overgangsmaatregelen om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen.’

Aanpak (V)SO
Keizer gaat ook in op de aanpak om de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in relatie te brengen met het samenwerkingsverband WSNS respectievelijk het samenwerkingsverband VO. Binnenkort begint in verband hiermee nader onderzoek en een inventarisatie van gegevens bij de (V)SO-scholen.

‘Ook is nu duidelijker vastgelegd dat er in het (V)SO een scheiding komt in de bekostiging door het onderscheid tussen de basis- en de zorgbekostiging’, aldus Keizer. Hij wijst erop dat de basisbekostiging overeenkomt met de kosten van een reguliere leerling in het basis- respectievelijk voortgezet onderwijs, terwijl de zorgbekostiging de meerkosten aangeeft.

(Niet) gebudgetteerd
De basisbekostiging wordt niet gebudgetteerd, zodat het Rijk voor elke leerling de basisbekostiging betaalt. De zorgbekostiging wordt gebudgetteerd en kent dus een plafond. De technische kanten van het onderscheid tussen de basis- en zorgbekostiging worden nog nader uitgewerkt, maar het principe staat.

Het veelbesproken budget 2008 blijkt desgevraagd het budget te zijn op basis van de teldatum 1 oktober 2008 en omvat dus de personele kosten 2009-2010 plus de materiële kosten 2009. ‘Of anders gezegd: het aantal leerlingen respectievelijk rugzakken van de telling 1 oktober 2008 levert het plafond in de bekostiging’, licht Keizer toe.

Tellingen
Hij gaat ook nog in op de meest recente leerlingentellingen. Daaruit blijkt dat in het (V)SO het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs nog groeit. Het gaat hierbij vooral om ZMOK-scholen in cluster 4. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (SO) stabiliseert.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl