Hoogleraar onderwijsrecht in magazine School!

In het meinummer van onderwijsmagazine School! komt de nieuwe hoogleraar onderwijsrecht Pieter Huisman aan het woord. Hij adviseert scholen om meer werk te maken van hun pedagogisch concept. Lees verder

Het pedagogisch concept leent zich volgens Huisman bij uitstek voor profilering en geeft scholen de mogelijkheid om aan de verwachtingen van ouders tegemoet te komen. Volgens de hoogleraar gebeurt het steeds vaker dat achteraf blijkt dat leerlingen hun plek niet kunnen vinden op school. Dat leidt veelal tot ongemakken, die kunnen worden voorkomen door meer te investeren in het voortraject.

Verder zegt Huisman in het interview dat hij geen voorstander is van het wetsvoorstel over de samenwerkingsschool. Dat is volgens hem te veel vanuit de theorie bedacht, om tegemoet te komen aan het zuilaire onderwijssysteem. ‘In de praktijk hebben partijen die willen samenwerken waarschijnlijk geen behoefte aan juridische gespletenheid binnen de school.’

Pieter Huisman (39) houdt op 19 mei zijn oratie als bijzonder hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zijn leerstoel wordt mede in stand gehouden door VOS/ABB. Aan zijn oratie is het symposium ‘Het aanhoudend recht op pluriform onderwijs(recht)’ verbonden. Klik hier als u meer over het symposium wilt weten.

Hels dilemma
Verder in het magazine aandacht voor passend onderwijs. Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft de bezuiniging van 300 miljoen een jaar uitgesteld. Maar ze gáán door, zo verzekert zij.

Dit betekent dat in 2013 toch een groot aantal kinderen de hulp gaat kwijtraken die voor hun ontwikkeling onmisbaar is. Dat is de conclusie van Ilvi Blessenaar en Jesse Verkoeijen, logopedisten van de openbare Alexander Roozendaalschool in Amsterdam. Zij spreken in School! namens 17 andere logopedisten van deze cluster 2-school voor kinderen met ernstige spraak-en taalmoeilijkheden.

In de rubriek Vijf vragen komt directeur Lilian Ponse van de openbare Goeman Borgesiusschool in Amsterdam aan het woord. Het is een kleurrijke school met ruim 300 kinderen van veel verschillende nationaliteiten. Het gaat volgens Ponse goed met haar school: er zijn positieve inspectierapporten en de sfeer is er prima, ook onder de ouders. Dat laatste komt vooral door het multiculti-feest, dat Ponse heeft geïntroduceerd.

Opbrengstgericht werken
In een artikel over betere resultaten als gevolg van opbrengstgericht werken komt openbare basisschool De Dam in het Friese Lemmer aan bod. Op deze school is het aantal zorgleerlingen op het gebied van taal in een paar jaar tijd spectaculair gedaald.

Ook aandacht voor de schoolbrede ouderraad en de afdelingsouderraden van daltonschool Helen Parkhurst in Almere. De raden werken intensief samen om vorm te geven aan ouderbetrokkenheid.

School! nam ook een kijkje in de mediakeuken van de openbare Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle. Deze school won met de leerlijn Moderne Media de Nationale Onderwijs.

Andere onderwerpen

* Onderwijsbestel toe aan vernieuwing: over het advies van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs aan de Onderwijsraad over de houdbaarheid van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

* Hoofddoek moet kunnen: reacties van lezers op het besluit van het rooms-katholieke Don Bosco College in Volendam om de islamitische hoofddoek in de ban te doen.

* Kindcentrum De Bundertjes in Helmond: één gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar.

* Bètatechniek is hot: de openbare RSG Slingerbos|Levant in Harderwijk maakt leerlingen enthousiast voor technische vakken.

* Klein schooltje blijft open: openbare basisschool Moskeflapper in het Friese dorpje Herbaijum blijft bestaan na actie met weerman Piet Paulusma.

* School! en recht: school aansprakelijk voor financiële schade door slechte afhandeling van onterechte klacht over seksueel misbruik.

Het meinummer van School! is verstuurd aan alle leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Abonnement op magazine School!
Als u School! nog niet toegestuurd krijgt en het magazine graag wilt ontvangen, kunt u een abonnement nemen. Dat kost 18,50 euro per jaar als u lid bent van VOS/ABB en/of de Vereniging Openbaar Onderwijs. Niet-leden betalen 24,50 euro per jaar. 

Klik hier voor meer informatie.

De digitale versie van het blad kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen