Huidige CAO VO blijft ook na 1 augustus van kracht

Het lukt niet om op 1 augustus een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs te hebben. Dat meldt de VO-raad. Lees verder

De werkgeversorganisatie meldt dat de mogelijke invoering van een persoonlijk budget en de keuzevrijheid van de werknemer om dat geld te besteden onderwerp van langdurige discussie is. Dit onderwerp is (…) dermate veelomvattend dat vastgesteld is dat op 1 augustus 2012 niet een nieuwe CAO in werking kan treden’, aldus de VO-raad op zijn website. Dit betekent dat de huidige CAO VO na 1 agustus van kracht blijft tot het moment waarop de sociale partners een akkoord hebben bereikt.

De Helpdesk van VOS/ABB wijst er volledigheidshalve nog wel op dat openbare schoolbesturen die de cao alleen voor het huidige schooljaar op het personeel van toepassing hebben verklaard, hierover opnieuw een besluit moeten nemen voor het volgende schooljaar 2012-2013. Dit is vastgelegd in artikel 38a van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

De voorbeeldtekst die VOS/ABB hiervoor beschikbaar heeft, luidt als volgt:

Besluit inzake CAO-VO 2011-2012 Het bevoegd gezag van … heeft in zijn vergadering van … besloten om voor de werknemers van de school voor het voortgezet onderwijs, de rechtspositieregeling als bedoeld in artikel 38a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, met ingang van 1 augustus 2011 van toepassing te verklaren de CAO-VO 2011-2012 inclusief de daarbij behorende bijlagen. Genoemde regeling is van kracht tot het moment waarop door het bevoegd gezag met betrekking tot deze rechtspositieregeling anders of nader zal worden besloten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl