Informatieplicht school gescheiden ouder

Een gescheiden vader – die niet met het ouderlijk gezag is belast – heeft de school van zijn minderjarige dochter herhaaldelijk verzocht om hem informatie te verstrekken. De school heeft geweigerd aan deze verzoeken te voldoen. Lees verder

Wat wil de vader?
In kort geding vordert de vader om de gemeente – zijnde het bevoegd gezag van de school – te veroordelen om het volledige leerlingendossier aan hem te verstrekken  of althans aan hem dezelfde informatie te verstrekken over zijn dochter als ook aan de andere ouder wordt verstrekt.

Uitgangspunt is dat de vader op grond van artikel 1:377c BW in beginsel recht heeft op informatie inzake belangrijke feiten en omstandigheden die zijn dochter betreffen.

Wat vindt de school?
De school heeft aangevoerd dat de belangen van de dochter zich tegen informatieverstrekking verzetten, omdat zij in een gesprek met een onafhankelijk vertrouwenspersoon heeft aangegeven dat zij niet wenst dat haar vader over schoolaangelegenheden wordt geïnformeerd. Zij vreest dat door de school verstrekte informatie aanleiding zal geven om contact met haar op te nemen, terwijl zij nu juist met rust gelaten wil worden.

Wat is het oordeel van de rechter?
De voorzieningenrechter oordeelt dat het enkele feit dat het kind geen contact wenst, onvoldoende is om te stellen dat het belang van het kind zich verzet tegen informatieverstrekking. De rechtbank heeft hierbij overwogen dat er geen contactverbod is opgelegd.

De vordering tot het overleggen van het volledige leerlingendossier wordt afgewezen nu niet is gesteld of gebleken dat dit ook niet aan de andere ouder is overgelegd. Gelet op de moeizame verhouding tussen vader en kind wordt de verplichting tot het verstrekken van informatie beperkt tot het verschaffen van een kopie van de af te geven rapporten.