Informatieverplichtingen kosten scholen miljoenen

Informatieverplichtingen kosten scholen ruim 220 miljoen euro per jaar. Hiervan wordt zo’n 33 procent veroorzaakt door OCW, bijna 26 procent door gemeenten en ruim 20 procent door SZW. De kosten worden veroorzaakt door bijna 280 van 350 getraceerde regelingen die van toepassing zijn op het PO. Lees verder

Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van OCW is uitgevoerd. OCW beraadt zich op reductiemaatregelen.

Het onderzoek dat is uitgevoerd door ECORYS-NEI heeft niet alleen betrekking op de regelgeving van OCW maar ook op die van andere departementen, provincies en gemeenten. Het gaat hierbij om de verplichtingen voor scholen om gegevens te verzamelen, bewerken, registreren en aanleveren. 

Er is gekeken naar de potentiële regeldruk – regels die neer kunnen slaan op scholen -, de feitelijke regeldruk – regelingen met informatieverplichtingen uitgedrukt in geld – en de ervaren regeldruk – regels die volgens subjectieve beleving irritatie opleveren bij scholen.

Bij het vaststellen van de potentiële regeldruk is het opvallend dat geen goed overzicht bestaat van de betrokken regelingen. Zo bleken er bij het vaststellen van de lijst meningsverschillen te bestaan tussen beleidsdirecties en het veld of bepaalde regelingen van toepassing zijn en of er wel of niet sprake is van een informatieverplichting. De onderzoekers beschouwen de lijst met vastgestelde regelingen daarom als een goede indicatie in plaats van een absoluut betrouwbaar gegeven.

De kosten van de regelingen zijn uitgedrukt in een middenvariant van 187 miljoen euro tot 258 miljoen euro. De vijf duurste regelingen nemen 49% van de kosten voor hun rekening. Het gaat dan respectievelijk om de WPO (53 miljoen euro), Arbeidsomstandighedenwet 1998 (24 miljoen), Wet financiering volksverzekeringen (12 miljoen) en de Wet op de loonbelasting (8 miljoen).

In de top 10 van irritatieregelingen treffen we OCW op de plaatsen 1, 4, 5, 9 en 10 aan met respectievelijk Bekostigingsbesluit WPO, Leerlinggebonden financiering, de WOT, Leerlingentelling en de financiële gelijkstelling. SZW treffen we aan op de plaatsen 2, 3 en 7 met respectievelijk de Arbo regeling, Poortwachter en de Arbeidstijdenwet. Tenslotte treffen we de sociale partners met de BAPO en ADV-regeling en het Bouwbesluit van VROM op de plaatsen 6 en 8 aan.

De onderzoekers constateren echter dat scholen zich kunnen ergeren aan regelingen die weinig kosten met zich meebrengen en andersom dat scholen zich niet ergeren aan regelingen die veel kosten tot gevolg hebben. Wat moet worden weggenomen: de kosten of de irritatie?

Inmiddels is OCW het project ‘OCW ontregelt’ gestart met als doel interdepartementaal regels te vereenvoudigen en verminderen. Dit past in het kabinetsbeleid om het aantal regels te verminderen en de administratieve lasten te verminderen.

Het eerste pakket met maatregelen zal in het najaar worden gepresenteerd.