Inspectie gebruikt verkeerde term ‘overtollige middelen’

De stichting RBOB De Kempen voor openbaar en algemeen toegankelijk basisonderwijs heeft ernstige bewaren tegen het gebruik van het begrip ‘overtollige middelen’. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt deze term in een recent onderzoek naar de financiële buffers van schoolbesturen. Lees verder

RBOB De Kempen wil met het bezwaar benadrukken dat het onderzoek van de inspectie op geen enkele wijze inzicht geeft in de doelmatigheid van bestede middelen. Hierdoor wekt de inspectie volgens de stichting ten onrechte de indruk dat RBOB De Kempen effectief minder aan onderwijs besteedt dan andere besturen, terwijl geen uitspraak gedaan wordt over de kwaliteit van de uitgaven en hun effect op het onderwijs.

De onderwijsstichting met 14 basisscholen in 11 gemeenten in De Kempen en Noord-Limburg acht de door de inspectie gehanteerde rekenmethode met betrekking tot de financiële buffer niet realistisch, omdat de gebruikte rekenmethode een aantal arbitraire uitgangspunten in zich heeft. RBOB De Kempen laat weten een eigen risicoanalyse te hanteren, die past bij de huidige verantwoordelijkheid die bij het bestuur ligt als gevolg van de lumpsumbekostiging.

Op basis van de eigen risicoanalyse is bepaald dat de vrij besteedbare financiële ruimte van RBOB De Kempen momenteel hoog is. Die ruimte wordt in de komende jaren afgebouwd, zo meldt de stichting, naar een 'acceptabel en verantwoord niveau'.

In het rapport van de inspectie staat dat RBOB De Kempen niet bereid is tot het maken van afspraken. De stichting laat in een bijlage bij het onderzoek weten dat het maken van afspraken niet tot het onderzoek strekt. Daarnaast zou het om afspraken gaan op basis van uitgangspunten die RBOB De Kempen niet onderschrijft.

De stichting meldt verder dat in het geval er politieke besluiten volgen over het maken van afspraken over deze materie, RBOB De Kempen zich daar vanzelfsprekend naar zal voegen.

Klik hier voor het onderzoek.

Zie ook het gerelateerde bericht in de rechterkolom.