Inspectie gooit het roer om

De wijze waarop de Inspectie van het Onderwijs toezicht houdt op kwaliteit gaat op de schop. Inspecteur-generaal Jan Teuwen heeft dat met VOS/ABB en de collega-organisaties besproken. Lees verder

De inspectie gaat bij besturen en scholen sneller en steviger ingrijpen om ongelukken te voorkomen. Als scholen goed presteren, zal het toezicht echter minimaal zijn. De kwaliteit van de informatie die het schoolbestuur aanlevert, wordt voor de inspectie in hoge mate bepalend voor het besluit om al of niet in te grijpen.

De inspectie zal zich bij het verzamelen van gegevens op drie punten richten:

* Opbrengsten door middel van toetsgegevens (bijvoorbeeld Cito);
* Jaarverslagen, schoolplannen en dergelijke;
* Signalen van ouders, regionale pers, gemeenten, Caso enzovoort.

Het toezicht gaat uit van vertrouwen. Dit wil zeggen dat de inspectie ervan uit gaat dat de gegevens die zij krijgt, kloppen. Alle schoolbesturen hebben een brief van de inspectie gekregen, waarin hun om toestemming wordt gevraagd bij het Cito toetsresultaten op te vragen. Als de besturen daar geen toestemming voor geven, moeten de scholen weer de tijdrovende elektronische vragenlijst invullen.

Meer helderheid
Als de inspectie concludeert dat de kwaliteit van een school niet in orde is of dat het bestuurlijk vermogen tekortschiet, zal er snel met niet-vrijblijvende afspraken op bestuursniveau worden ingegrepen. Teuwen benadrukte dat de inspectie aan de hand van een zogenoemde interventiepiramide stevige maatregelen kan treffen. Het is echter nog niet duidelijk wat dit in concreto gaat betekenen. VOS/ABB wil daar van de inspectie en het ministerie van OCW meer helderheid over krijgen.

In de nieuwe situatie, die vanaf 1 augustus van kracht wordt, zal voor 80 procent van de scholen het zogeheten basistoezichtsarrangement gelden. Dit betekent in feite dat de scholen ‘geen last’ van de inspectie zullen hebben. Naar verwachting zal 20 procent van de scholen te maken krijgen met resultaatgerichte afspraken.

Het nieuwe toezicht is te vergelijken met een verkeerslicht:

ROOD = inspectie maakt resultaatgerichte afspraken met het schoolbestuur en grijpt waarschijnlijk stevig in;
ORANJE = inspectie vraagt aan het bestuur opheldering over bepaalde situaties en er volgen niet-vrijblijvende afspraken;
GROEN = inspectie concludeert op basis van aangeleverde gegevens dat de school het goed doet en onderneemt verder geen actie.

Bovenstaande betekent dat het onderwijs niet meer kan rekenen op een structurele screening van de kwaliteit. In feite verandert de inspectie van een gratis onderwijsadviseur in een buitengewoon opsporingsambtenaar.

De inspectie zal openbaar maken onder welk toezichtarrangement de afzonderlijke scholen vallen. Dit betekent dat het publiek kan zien welke scholen volgens de inspectie goed en welke minder goed of slecht presteren. Er wordt nog nagedacht over de mogelijkheid om ook duidelijk herkenbaar te maken welke scholen excellent presteren.

De nieuwe manier van werken door de inspectie zal op 27 juni aan de orde komen in een algemeen overleg in de Tweede Kamer.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl