Inspectie: ‘Meer aandacht voor zorgleerlingen nodig’

De meeste Nederlandse scholen bieden onderwijs van voldoende kwaliteit, maar de aandacht voor zorgleerlingen is niet op alle scholen voldoende. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse Onderwijsverslag. Daarin staat ook commentaar op schoolexamens. De Inspectie vindt verder dat scholen er niet teveel taken bij moeten krijgen, omdat dat ten koste kan gaan van de kerntaken rekenen en taal. Lees verder

Volgens de Inspectie zijn er grote verschillen in de resultaten die scholen met eenzelfde leerlingsamenstelling behalen op het gebied van taal- en rekenonderwijs. Op sterke scholen blijken leraren veel duidelijker uit te leggen dan op zwakke scholen. Ook zijn de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg er beter geregeld.

Tegelijkertijd meldt de Inspectie dat scholen steeds beter de problemen van leerlingen signaleren, bijvoorbeeld door het gebruik van leerlingvolgsystemen. Dit leidt echter niet altijd tot effectieve acties. Volgens de Inspectie stemmen de scholen in het po en vo de lessen niet altijd goed af op het niveau van de leerlingen. Daardoor zouden meer leerlingen dan nodig te vroeg het onderwijs verlaten. “Betere zorg zou dan ook kunnen bijdragen aan het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten”, zo staat in het Onderwijsverslag. Het gaat om 300.000 leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

De Inspectie constateert verder dat op 15 procent van de vo-scholen nog een te groot verschil bestaat tussen de cijfers van het schoolexamen en die van het centraal examen.  Het gaat dan om meer dan een halve punt verschil. In het niet-bekostigd onderwijs zijn die verschillen nog veel groter. In deze gevallen kunnen leerlingen lagere cijfers van het centraal examen compenseren met hogere cijfers van het schoolexamen. De Inspectie vindt dit zorgelijk omdat de betrouwbaarheid van diploma’s in gevaar komt.

Lees hier het Onderwijsverslag van de Inspectie.