Inspectie publiceert geactualiseerde toezichtkader

De Inspectie van het Onderwijs heeft het geactualiseerde toezichtkader voor het primair en voortgezet onderwijs gepubliceerd. Het treedt op 1 augustus 2012 in werking. Lees verder

De actualisering heeft betrekking op de volgende punten:

  • De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de uitvoering van de medezeggenschap op scholen en op de Wet overige OCW-subsidies. Beide toezichtgebieden zullen betrokken worden bij het programmatisch handhaven.
  • Indien de Inspectie nader onderzoek verricht op een school omdat het vermoeden bestaat dat de kwaliteit tekortschiet, kunnen verschillende aspecten bij dat onderzoek worden betrokken. Een van de aspecten is de effectiviteit van het didactisch handelen.
  • Een ander aspect dat kan worden onderzocht tijdens een Kwaliteitsonderzoek, is de kwaliteit van het onderwijspersoneel betreffende de eisen van bevoegdheden en bekwaamheid en de duurzame borging van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Dat aspect is expliciet opgenomen in de vernieuwde Wet op het onderwijstoezicht.
  • De inspectie gaat bij een onderzoek uit van openbare verantwoordingsinformatie over kwaliteit, financiën en waarborg voor professionaliteit. De inspectie gebruikt deze informatie voor haar oordeel als deze voldoende actueel en betrouwbaar is. Dit element was al opgenomen in de werkwijze van het risicogestuurde toezicht, waarbij de jaardocumenten van een school betrokken worden bij de voorbereiding en uitvoering van een onderzoek.
  • Indien de inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs ernstig of langdurig tekortschiet, informeert zij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waar de betreffende instelling gelegen is. Dit zal worden toegevoegd aan de interne werkprocessen van het risicogestuurde toezicht.

U kunt het geactualiseerde toezichtkader downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen