Invoeringsplan passend onderwijs

Er komt 70 miljoen euro beschikbaar voor de invoering van passend onderwijs. Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Ze heeft het invoeringsplan voor passend onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In het plan staan acht uitgangspunten. Lees verder

Dijksma meldt op de website van het ministerie van OCW dat er veel zorgleerlingen op een wachtlijst staan of thuis zitten. ‘Daarnaast heeft de Inspectie geconstateerd dat de helft van het aantal scholen in het speciaal onderwijs zwak of zeer zwak presteert. De kwaliteit moet dus omhoog.’

Ook stelt ze dat het voor ouders eenvoudiger moet worden om de juiste aanpak voor hun kind te krijgen. ‘Daarom worden de komende jaren regionale netwerken opgezet waarin scholen, regionale expertisecentra (REC’s) en jeugdzorg een rol spelen. Ouders van zorgleerlingen kunnen zich dan melden bij één loket.’

Dijksma noemt in haar invoeringsplan acht uitgangspunten voor passend onderwijs:

  1. Het kind moet centraal staan. Het onderwijs moet kwetsbare kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving.
  2. Niet alle leerlingen moeten in de gewone school voor basis- of voortgezet onderwijs worden opgevangen. Een deel kan beter naar een speciale school.
  3. De kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen moet goed zijn. Ouders moeten daarop kunnen vertrouwen. 
  4. Passend onderwijs wordt in de klas gerealiseerd. Personeel moet daar voldoende toegerust voor zijn.
  5. Een deel van de leerlingen heeft ook zorg buiten het onderwijs nodig, bijvoorbeeld als problemen thuis leiden tot gedragsproblemen op school.
  6. In de bureaucratie moet fors worden gesnoeid. Dubbelingen in indicaties moeten worden afgebouwd in samenwerking met de zorg buiten het onderwijs.
  7. Geld voor passend onderwijs moet zoveel mogelijk in het primaire onderwijsproces worden ingezet: handen in de klas!
  8. De uitgaven voor extra zorg op de rijksbegroting moeten beheersbaar zijn.

Senior beleidsmedewerker Henk Keesenberg van VOS/ABB spreekt van een bescheiden budget. De bijdragen lopen tot 2011 op tot 20 euro per leerling. De nieuwe wet voor passend onderwijs moet in dat jaar in werking treden.

De stukken staan in de rechter kolom van dit bericht.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl

Bijlagen