Inzet uitzendkrachten beperkt mogelijk

Schoolbesturen kunnen uitzendkrachten slechts onder bepaalde voorwaarden inzetten. De bezwarencommissie VO heeft hier onlangs een oordeel over gevormd. De basis van dit oordeel was het artikel over uitzendarbeid, zoals dat is opgenomen in de CAO VO. In de CAO PO staat een gelijkluidend artikel, zodat het ook voor schoolbesturen in het primair onderwijs relevant is om van het oordeel kennis te nemen. Lees verder

De bezwarencommissie VO bepaalt allereerst dat de uitzendarbeid (artikel 3.a.4 en 3.b.4 CAO VO en artikel 3.21 en 4.20 CAO PO) alleen mogelijk is in geval van:

  • a. vervanging wegens ziekte of buitengewoon verlof;
  • b. activiteiten van kennelijk tijdelijke aard;
  • c. kennelijk onvoorziene omstandigheden.

De commissie bepaalt ook dat een terugloop van het leerlingenaantal niet valt onder kennelijk onvoorziene omstandigheden, zoals genoemd onder c. Tevens overweegt de commissie dat de cao uitdrukkelijk mogelijkheden biedt om een werknemer tijdelijk (voor maximaal twee jaar) in dienst te nemen om een beeld te kunnen vormen van diens kwaliteiten. Of een docent al dan niet voldoet aan de kwaliteitseisen, valt daarom ook niet onder kennelijk onvoorziene omstandigheden.

Advies
Wij adviseren u om bij het aangaan van nieuwe uitzendcontracten rekening te houden met de inhoud van dit oordeel. Ten aanzien van lopende contracten raden wij u aan om in overleg met de uitzendkracht te bezien of het wenselijk is de basis van zijn inzet te wijzigen in een tijdelijk dienstverband bij uw instelling (met ingang van de datum van de beĆ«indiging van het uitzendcontract), dat na het verstrijken van de tijd waarvoor het is aangegaan van rechtswege eindigt.

VOS/ABB constateert dat de tekst van de CAO VO niet meer goed aansluit bij de nieuwe situatie waarin de werkgever in het voortgezet onderwijs zelf een deel van de wachtgeldkosten van (tijdelijk) personeel betaalt. Dit noodzaakt tot een verruiming van de cao-bepaling die de inzet van uitzendkrachten regelt. VOS/ABB zal bij de VO-raad aandringen op het inbrengen van deze kwestie in het cao-overleg.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Informatie: Sandra Geerdink, 0348-405276, sgeerdink@vosabb.nl