Jaarverslag 2008

VOS/ABB heeft in het licht van veranderingen in het onderwijsveld in 2008 de bakens verzet. Dit was nodig voor de bestendigheid van VOS/ABB als belangenbehartiger voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

VOS/ABB heeft in 2008 herkenbare keuzes heeft gemaakt en deze in concrete acties vertaald. In dit jaarverslag treft u een uitgebreide samenvatting aan van de ‘Strategische koers van VOS/ABB’, die in september van het verslagjaar aan de leden is verzonden. Om toe te kunnen groeien naar een bestendige organisatie, was het nodig om de organisatiestructuur aan te passen.

De algemene ledenvergadering hechtte in november haar goedkeuring aan het voorstel om een aantal bedrijfsonderdelen onder te brengen in aparte juridische entiteiten. Dit heeft ertoe geleid dat onder meer de consultancytak en de juridische adviesdiensten zijn ondergebracht in afzonderlijke bv’s.

Alle andere bedrijfsactiviteiten die niet te maken hebben met identiteitsgebonden belangenbehartiging zijn in een holding ondergebracht. Hiermee is een flink deel van het financiële risico afgedekt. Deze nieuwe situatie is met ingang van 2009 geëffectueerd. Tegelijkertijd zijn alle secretariaatswerkzaamheden voor de Landelijke Geschillen- en Klachtencommissie (LGC/LKC) ondergebracht bij de landelijke stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht.

Met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) zijn eerste gesprekken gevoerd over verdere samenwerking op het gebied van de profilering van het openbaar onderwijs. Dit heeft inmiddels geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring. Samen met VOO trekken we verder op om te werken aan een krachtig openbaar onderwijs, onder meer door een gezamenlijke imagocampagne die dit jaar zijn beslag moet gaan krijgen.

De gewijzigde structuur maakte het ook noodzakelijk om de structuur van de ledencommissies te herzien. Het feit dat de brede belangenbehartiging meer en meer wordt verzorgd door de PO-Raad en VO-raad, maakte het noodzakelijk de contacten met de leden in een ander jasje te gieten. VOS/ABB heeft daarvoor uitdrukkelijk gekozen voor een regionale insteek.