Kabinet gaat voor het onderwijs uit van de nullijn

Het kabinet gaat dit jaar voor de lonen uit van de absolute nullijn. De motie die door de Tweede Kamer is aangenomen om wel tot loonbijstelling voor de publieke sector over te gaan, wordt dus niet uitgevoerd. Lees verder

De voorjaarsnota van het huidige demissionaire kabinet is net uit. Daarin staat dat voor de arbeidsvoorwaarden voor de overheids- en onderwijssector het budget voor de loonbijstelling 2010 van 822,6 miljoen euro wordt ingezet voor de dekking van de financiële problematiek van de rijksbegroting. Dit betekent dat het kabinet uitgaat van de absolute nullijn, terwijl de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen om wel tot loonbijstelling over te gaan. De reactie van de Tweede Kamer op het besluit van het kabinet volgt nog.

Werkgeverslasten 0,3 procent omhoog
Zelfs de premiemutaties die in het referentiemodel zouden leiden tot een compensatie van ongeveer 0,3 procent, blijven achterwege. Dit betekent dat zonder de gebruikelijke aanpassing de werkgeverslasten vanaf 1 januari 2010 met 0,3 procent zijn verhoogd.

Het voortgezet onderwijs krijgt nog wel wat. In de voorjaarsnota staat dat er sprake zal zijn van het beschikbaar stellen van een budget dat ten koste gaat van het budget voor 2011 (intertemporale compensatie loonbijstelling tranche 2011):

‘De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de ontstane liquiditeitsproblematiek in het voortgezet onderwijs te verlichten, wordt de raming in 2010 verhoogd ten laste van 2011.’

Het betreffende budget voor het voortgezet onderwijs bedraagt 56 miljoen euro. Of hiermee het verschil tussen de laatste cao-verhoging van 3 procent per 1 oktober 2009 en de feitelijke bekostiging over 2010 in voldoende mate wordt overbrugd, lijkt onwaarschijnlijk.

WPO/WEC: prijscompensatie verplicht
Ook de prijsbijstelling wordt in principe achterwege gelaten. Maar in de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) is vastgelegd dat de prijscompensatie moet worden toegekend. De voorjaarsnota vermeldt daarover:

‘De prijsbijstelling tranche 2010 wordt in 2010 niet uitgekeerd. OCW is wettelijk verplicht om aan een aantal sectoren wel prijsbijstelling uit te keren. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, ontvangt OCW in 2010 incidenteel 30 mln., dit bedrag komt ten laste van VWS.’

Omstreeks 1 oktober 2010 wordt duidelijk met welk percentage de bekostiging voor de materiële instandhouding (Londo) wordt verhoogd.

Bezuiniging van 70 miljoen
De VO-raad is verontrust over het besluit van het kabinet om voor dit jaar uit te gaan van de nullijn. De sectororganisatie van het voortgezet onderwijs meldt dat hiermee in feite 70 miljoen euro wordt bezuinigd.

Klik hier voor meer informatie op de website van de VO-raad.