Kabinet kortwiekt bestuur en management!

Het kabinet snijdt voor ongeveer 90 miljoen euro in de professionalisering van bestuurders en managers in het primair onderwijs. Alleen voor kleine scholen en besturen blijft daar nog maar een zeer beperkt budget voor beschikbaar. VOS/ABB is zeer verontrust over dit element uit de conceptbegroting voor 2010, die op Prinsjesdag officieel bekend is gemaakt. Lees verder

Het ministerie van OCW draagt 142 miljoen bij aan bezuinigingen, die volgens het kabinet nodig zijn om de negatieve budgettaire gevolgen van de economische crisis te bestrijden. Een van de maatregelen is dat binnen het primair onderwijs veel minder geld beschikbaar zal zijn voor de verdere professionalisering van bestuur en management. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de bestuursbureaus, waarvan er nu al veel krap in hun jasje zitten. Kleine scholen kunnen in 2010 nog gebruikmaken van een professionaliseringstoeslag, maar daar is slechts 5 miljoen euro voor beschikbaar. Bestuur en management van grote organisaties zijn volgens OCW al voldoende geprofessionaliseerd. Daar wordt ongeveer 90 miljoen euro op bezuinigd.

Een andere ingrijpende bezuiniging is dat per 1 augustus 2010 de groeiregeling in het basisonderwijs niet meer op school- maar op bestuursniveau wordt berekend. Hiermee wordt naar schatting 46 miljoen euro bespaard. Ook wordt de dubbele bekostiging geschrapt van leerlingen die overstappen binnen dezelfde scholengroep.

Grote vraagtekens bij ‘blijvende investeringen’
In tegenstelling tot wat uit de bovenstaande bezuinigingsmaatregelen blijkt, meldt het kabinet dat er ondanks de gevolgen van de economische crisis geen concessies worden gedaan aan de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt, aldus het kabinet, ‘blijvend geïnvesteerd’ in taal en rekenen, leerkrachten en het terugdringen van schooluitval. Zo blijft het Actieplan Leerkracht, dat goed is voor 1,1 miljard euro per jaar, volgens het kabinet volledig intact. Samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen en scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen subsidie krijgen om de kwaliteit van de aankomende leraren te bevorderen.

VOS/ABB vindt dit uiteraard belangrijk, maar het is onverantwoord dat het kabinet wel kiest voor de professionalisering van de leraren, terwijl het bestuur en management zwaar worden gekortwiekt.

Extra onderwijstijd, schooluitval, passend onderwijs
Verder staat in de begrotingsstukken dat in de periode 2010-2013 nieuwe experimenten van de grond komen voor extra onderwijstijd voor kinderen met een leer- en ontwikkelingsachterstand. Daarnaast is er ook ruimte voor hoogbegaafde leerlingen: voor hen starten pilots met onderwijs dat is aangepast aan hun niveau. Bovendien gaat volgens het kabinet de aanpak van schooluitval onverminderd door. Daar is komend jaar 81 miljoen euro voor beschikbaar. Er wordt onder meer geïnvesteerd in een soepelere overgang van vmbo naar mbo.

Zoals eerder al bekend werd, komt er een heroverweging van het invoeringsproces van passend onderwijs. Voor 2010 is daar 45 miljoen uit de enveloppenmiddelen voor beschikbaar. In het primair onderwijs starten pilots voor onderwijstijdverlenging. In 2010 is daar 12 miljoen euro voor beschikbaar, van 2011 tot en met 2013 zal dat een bedrag zijn van 15 miljoen per jaar.

Combinatiefuncties, brede scholen, VVE
Voor uitbreiding van het aantal combinatiefuncties is 26 miljoen euro beschikbaar, inclusief de bijdragen van de gemeenten. Het aantal ondersteuningsactiviteiten voor brede scholen wordt uitgebreid. De gemeentelijke budgetten voor vroeg- en voorschoolse educatie gaan omhoog naar 30,5 miljoen euro. Tot en met het schooljaar 2010-2011 vinden er bovendien investeringen plaats om de leerprestaties in taal en rekenen te verbeteren. Hier komen referentieniveaus voor.

Stages, onderwijstijd, zomervakantie
Het kabinet steekt vanaf 2011 een bedrag van 75 miljoen euro in de -vanaf dat jaar verplichte- maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. De onderwijstijd in het voortgezet onderwijs wordt aangepast. Met uitzondering van het examenjaar geldt de minimumnorm van 1000 uur per jaar. De zomervakantie in het voortgezet onderwijs gaat van de huidige zeven naar zes weken. De vrijkomende dagen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad als roostervrije dagen worden ingezet.

Goed onderwijs en goed bestuur
In de begrotingsstukken wordt verder melding gemaakt van de verantwoordelijkheid die bestuurders hebben voor het aanbieden van goed onderwijs. Het wetsvoorstel ‘Goed bestuur, goed onderwijs’ biedt in het uiterste geval de mogelijkheid een school te sluiten. Het doel hiervan is dat leerlingen niet onnodig lang slecht onderwijs krijgen.

Ook komen de investeringen in het opknappen van schoolgebouwen aan bod. Voor het verbeteren van het binnenmilieu in het primair en voortgezet onderwijs is ruim 100 miljoen euro beschikbaar. 

Dit is een eerste bericht over de begrotingsstukken zoals die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. VOS/ABB houdt u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Klik hier voor de onderwijsbegroting

Klik hier voor berichtgeving van de PO-Raad

Klik hier voor berichtgeving van de VO-raad

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl