Kabinet presenteert beleidsplan

Het kabinet heeft na de inwerkperiode van honderd dagen de uitwerking van het regeerakkoord gepresenteerd. In het beleidsplan staat onder meer dat de ‘gratis’ schoolboeken in het voortgezet onderwijs gefaseerd worden ingevoerd en dat het aantal brede scholen moet worden uitgebreid. Lees verder

De vorige minister van OCW, Maria van der Hoeven, wilde de schoolboeken in het voortgezet onderwijs al in het komend schooljaar voor de ouders gratis maken door hiervoor budget toe te voegen aan de lumpsum van de scholen. Haar opvolger, Ronald Plasterk, liet echter weten dat dit niet zou lukken, omdat de voorbereidingstijd volgens hem te kort was en er bovendien -niet onbelangrijk-  geen geld voor zou zijn.

Het kabinet heeft nu besloten dat de ‘gratis’ schoolboeken in het vo gefaseerd worden ingevoerd, te beginnen bij de onderbouw in het schooljaar 2008-2009. Pas in het daaropvolgende schooljaar 2009-2010 hoeven alle ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs niet meer voor de lesboeken te betalen.

Brede scholen
Het kabinet geeft ook aan dat het aantal brede scholen fors moet worden uitgebreid. Daarvoor moeten er 2500 zogenoemde combinatiefuncties worden gecreëerd. Mensen met een combinatiefunctie werken zowel in het onderwijs, de kinderopvangsector als bij sportorganisaties. Zij kunnen de werkdruk van leraren verminderen.

Prioriteit voor het verhogen van het aantal brede scholen ligt in de veertig probleemwijken die minister Ella Vogelaar van VROM heeft aangewezen. Het kabinet wil met nadruk dat woningcorporaties bij de financiering van de brede scholen worden betrokken, omdat die de leefbaarheid van de wijk en daarmee het woonklimaat verbeteren.

Personeelstekorten
Het kabinet gaat in zijn beleidsplan ook in op de groeiende personeelstekorten in het onderwijs, met name in het voortgezet onderwijs en in het management van het primair onderwijs. Vooral vanaf 2010 zullen de tekorten naar verwachting grote vormen aannemen.

De tekorten kunnen volgens het kabinet worden bestreden met betere arbeidsvoorwaarden,
functiedifferentiatie, nascholing voor professionalisering van leraren en onderzoek naar innovatieve mogelijkheden.

Voortijdig schoolverlaten
Het kabinet wil ook het aantal voortijdig schoolverlaters ten opzichte van 2002 halveren. Doelstelling is om dat in 2012 te hebben gerealiseerd. Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie op havo of mbo 2-niveau de school verlaat, moet dan zijn teruggebracht tot 35.000.

Dit kan volgens het kabinet worden bewerkstelligd met onder meer een uitbreiding van Zorg- en Adviesteams. Uiteindelijk moeten alle kinderen en jongeren tot 23 jaar bij deze teams in beeld zijn. Ook moet het onderwijs intensief gaan samenwerken met de Centra voor Jeugd en Gezin. Verder moet het schoolmaatschappelijk werk een sterkere rol krijgen en moet de zorg voor jongeren met psychische problemen worden geïntensiveerd.

Maatschappelijke stages
Een ander opmerkelijk punt in het beleidsplan van het kabinet is dat alle leerlingen die vanaf 2007-2008 instromen in het voortgezet onderwijs, een maatschappelijke stage moeten volgen. Na de zomer komt het kabinet met een plan van aanpak hiervoor.

Tijdens de inwerkperiode van honderd dagen heeft premier Balkenende op dit punt inspiratie opgedaan bij het Jan van Brabant College in Helmond, dat al met maatschappelijke stages werkt. Op 30 mei bracht de premier een bezoek aan deze school, die is aangesloten bij VOS/ABB.

Om dit alles te realiseren, steekt het kabinet 1 miljard extra in het onderwijs. Van dit bedrag is 750 overigens nog niet concreet ingevuld. Op Prinsjesdag wordt meer bekend over de financiële onderbouwing van de beleidsvoornemens.

De onderwijsplannen van het kabinet staan in hoofdstuk 4 (Sociale samenhang) van de uitwerking van het regeerakkoord. Dit hoofdstuk kunt u aanklikken in de rechterkolom van dit bericht. Op www.regering.nl vindt u meer informatie, ook over de andere beleidsterreinen.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl