Kamer: ‘Godsdienst- en hvo-docenten betalen’

De Tweede Kamer wil dat docenten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs voortaan salaris krijgen van de overheid. Daarvoor moet de minister van onderwijs uiterlijk bij de voorjaarsnota van 2007 met een voorstel komen. Dat heeft de Kamer geëist in een motie die tijdens de begrotingsbehandeling met grote meerderheid werd aangenomen. Lees verder

De minister bevestigde tijdens dit debat dat schoolbesturen het godsdienst- en hvo-onderwijs volgens de huidige wetgeving niet uit de eigen lumpsumbekostiging mogen betalen.Toch raadde Maria van der Hoeven de motie ten stelligste af.

Of het gevraagde voorstel er op de gestelde termijn gaat komen is maar zeer de vraag. De minister betoogde dat het om een complexe materie gaat en dat het wat haar betreft vijf stappen te ver gaat om in het voorjaar met een voorstel tot rijksbekostiging te komen. Ze wilde daarom geen enkele garantie geven.

De Tweede Kamer heeft al vaker aangegeven belang te hechten aan het recht van ouders om op de openbare school hun kinderen binnen schooltijd godsdienst- of  humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo)  te laten volgen. De levensbeschouwelijke organisaties zenden deze docenten uit, zij zijn werkgever en zij zijn ook inhoudelijk verantwoordelijk voor deze lessen.

Sinds de Wet Bio (Beroepen in het onderwijs) is aangenomen, moeten de lesgevende g/hvo-docenten aan bepaalde eisen voldoen, en de Tweede Kamer heeft 200.000 euro beschikbaar gesteld om dit voor te bereiden. Over structurele financiering was nog steeds geen uitspraak gedaan. Nu is duidelijk dat de Tweede Kamer hier toch voorstander van is.

Standpunt VOS/ABB
Inmiddels heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over deze zaak. De oplossingsrichting die de Onderwijsraad aangeeft is in lijn met hetgeen VOS/ABB voor ogen staat: een uitzendconstructie van docenten g/hvo via een landelijk ‘uitzendbureau’ (zie het gerelateerde bericht in de rechterkolom).

Betalen uit lumpsumbekostiging
De Onderwijsraad suggereert echter ook dat de openbare school de g/hvo-lessen uit de eigen lumpsumbekostiging kan betalen. Dat vindt VOS/ABB niet wenselijk en het is ook in strijd met de wet. Dit laatste is nu door de minister bevestigd.

Het is wel mogelijk dat openbare scholen de lumpsumvergoeding gebruiken om g/hvo-docenten in te zetten voor hun eigen ‘pluriforme opdracht’. In dat geval vindt het levensbeschouwelijk onderwijs plaats onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de openbare school. Daarbij moet dan rekening worden gehouden met het neutraliteitsbeginsel, dat inhoudt dat het vormingsonderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing. Deze lessen maken onderdeel uit van het eigen leerplan van de openbare school. In het voortgezet onderwijs kunnen openbare scholen in het kader van de vrije lesruimte kiezen voor een vak levensbeschouwelijke vorming.

In de rechterkolom naast dit bericht vindt u een uitvoerig artikel van VOS/ABB-specialist Maurits Huigsloot, waarin hij de complete historie van het vormingsonderwijs schetst. Verder treft u daar aan:
–          eerdere berichtgeving omtrent dit onderwerp,
–          brief van de samenwerkende organisaties aan de Tweede Kamer,
–          reactie van de minister ten aanzien van het advies van de Onderwijsraad en
–          relevante passages uit de behandeling van de begroting voor 2007.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl.

Bijlagen