Kamer overlegt met Dijksma over openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is woensdag onderwerp van gesprek geweest tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer. Adviseur Anna Schipper van VOS/ABB was als toehoorder bij het overleg aanwezig. Lees verder

Tijdens het algemeen overleg in de Troelstrazaal kwamen thema’s aan de orde uit de brief over de positie van het openbaar onderwijs die staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW eind juni naar de Tweede Kamer stuurde. De brief (zie rechterkolom) gaat onder meer over de vraag of besturen voor openbaar onderwijs zelf scholen mogen stichten. Andere onderwerpen uit de brief zijn de harmonisatie van de wet- en regelgeving over het openbaar onderwijs  met die over het bijzonder onderwijs. Andere belangrijke thema’s in de brief zijn de verschillende bestuursvormen in het openbaar onderwijs en mogelijke wijzen van toezicht.

Alle partijen die bij het algemeen overleg aanwezig waren (GroenLinks, PvdA, VVD, SP, CDA, SGP en D66) lieten tijdens het overleg weten dat zij grote waarde hechten aan het openbaar onderwijs.

Algemene acceptatieplicht
GroenLinks pleitte voor algemene acceptatieplicht, ook voor het bijzonder onderwijs. De partij wees erop dat PvdA-onderwijsspecialist MariĆ«tte Hamer enige tijd geleden een wetsvoorstel hiervoor indiende, maar dat daar tot nu toe niets mee is gebeurd. GroenLinks zal opnieuw met een wetsvoorstel van gelijke strekking komen en dat samen met de SP indienen. 

Dijksma liet direct weten dat in de huidige regeerperiode algemene acceptatieplicht niet geregeld zal kunnen worden. De reactie van de PvdA-staatssecretaris moet worden gezien in het licht van de kabinetssamenstelling. Met het CDA en de ChristenUnie in de regering blijft algemene acceptatieplicht een politiek zeer moeilijk haalbare kaart.

GroenLinks merkte ook op dat de positie van het openbaar onderwijs in Limburg wordt verzwakt. In die provincie zou volgens de partij het katholiek onderwijs worden bevoordeeld. GroenLinks ging ook in op de lobby van stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch van Amsterdam-Slotervaart voor islamlessen in het openbaar onderwijs. Staatssecretaris Dijksma van OCW werd gevraagd om aan de Kamer duidelijk te maken wat zij hiervan vindt.

Krimp
De Partij van de Arbeid wees op de demografische krimp in bepaalde regio’s in Nederland, waaronder Limburg en het noorden van het land, waardoor het openbaar onderwijs mede onder druk komt te staan. Tevens ging de PvdA in op de harmonisatie van de regelgeving over het openbaar onderwijs met die over het bijzonder onderwijs. De sociaal-democraten vinden dat besturen voor openbaar onderwijs op dezelfde wijze nieuwe scholen moeten kunnen stichten als bijzondere schoolbesturen.

De PvdA ging bovendien expliciet in op het ontslag van het voltallige bestuur van de bij VOS/ABB aangesloten stichting Akkoord! PO in Noord-Limburg. Het is volgens de Partij van de Arbeid een slechte zaak dat het bestuur van deze florerende stichting voor openbaar primair onderwijs zomaar door de gemeentelijke toezichthoudende instantie GOTPOO aan de kant is geschoven. Dit is volgens de PvdA extra schrijnend, omdat  er in de huidige praktijk nauwelijks maatregelen te nemen zijn tegen het zeer slecht functionerende bestuur van de islamitische Al Siddieq-school in Amsterdam.

Barneveld
De SP ging in op het door VOS/ABB begeleide initiatief in Barneveld om in deze van oudsher door de christelijke politiek beheerste gemeente openbaar voortgezet onderwijs te realiseren. De socialisten willen weten of dergelijke initiatieven wellicht ook elders in het land nodig zijn om de positie van het openbaar onderwijs en daarmee de keuzevrijheid van ouders te garanderen.

De SP kwam ook met kritiek op de bestuurlijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Hierdoor is volgens de SP de afstand tussen het bestuur en de werkvloer vergroot. Staatssecretaris Dijksma sprak dit tegen. Volgens haar was de afstand tot de werkvloer groter toen het openbaar onderwijs nog door de gemeenten werd bestuurd.

Normen en waarden
Het CDA benadrukte dat de overheid zorg moet dragen voor het openbaar onderwijs. Het neutrale karakter ervan blijft volgens de christendemocraten van groot belang. Ook wees het CDA op de meer assertieve wijze waarop het openbaar onderwijs zijn identiteit, normen en waarden en zijn imago onder de aandacht brengt. Als het om het toezicht op het openbaar onderwijs gaat, vindt het CDA de gemeenten de meest aangewezen partij. 

De SGP sprak van een bijzondere band met het openbaar onderwijs, maar blijft tegen samenwerkingsscholen.

Directe meting
De VVD pleitte tijdens het algemeen overleg om het voor het openbaar onderwijs mogelijk te maken om zelf scholen te stichten, zoals dat in het bijzonder onderwijs kan. De directe meting moet hierbij volgens de liberalen een dwingender karakter krijgen. Dijksma zegde toe dat zij dit gaat onderzoeken. Ook moet het volgens de VVD mogelijk worden om verenigingen voor openbaar onderwijs op te richten.

Informatie: Anna Schipper, 06-30056066, aschipper@vosabb.nl  

Bijlagen