Kamer wil sneller ingrijpen bij zwakke scholen

Het ministerie van OCW moet sneller kunnen ingrijpen als ondanks maatregelen bij zeer zwakke scholen de kwaliteit van het onderwijs tekort blijft schieten. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het eens met deze oproep van D66 en de SP. Lees verder

De Kamer dringt aan op een wetswijziging om het voor de minister van OCW mogelijk te maken in te grijpen als blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs op een bepaalde school structureel onder de maat blijft.

De minister zou dan een bestuurlijke aanwijzing kunnen geven, zoals dat nu al mogelijk is als er binnen een schoolbestuur sprake is van financieel wanbeheer.