Vrijstelling fusietoets: positie MR versterkt

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW versterkt de positie van de medezeggenschapsraad bij scholenfusies waarbij geen fusietoets meer nodig is. Die vrijstelling van de toets wil hij geven voor fusies in krimpgebieden met een sterke leerlingendaling, mits er minder dan 20 vo-scholen of minder dan 30 po-scholen bij zijn betrokken.

In de toelichting die Dekker deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, legt hij uit waarom hij voor de vrijstelling uitgaat van het aantal betrokken scholen en niet van een aantal leerlingen: omdat juist het aantal scholen in een regio bepalend is voor de mate van keuzevrijheid voor ouders en leerlingen. ‘Fusies tussen schoolbesturen bieden juist de mogelijkheid om met een goed vestigingsbeleid het onderwijsaanbod in de regio beter te spreiden’, aldus Dekker.

Ook wijst hij erop dat grote schoolbesturen het onderwijs vaak kleinschalig organiseren in meerdere scholen. ‘Een groot schoolbestuur betekent dus niet per se dat het onderwijs te grootschalig wordt.’ Dekker meldt daarnaast dat scholen in gebieden met krimp kwetsbaar zijn. ‘Een grotere omvang en kritische massa van een schoolbestuur biedt dan een meer solide basis. Dit geeft schoolbesturen de kans om de krimpsituatie op te vangen’, aldus Dekker.

Bij schoolbesturen met meer dan 20 vo-scholen vreest Dekker wel dat er een extra managementlaag zal worden gevormd. Dat vindt hij voor ‘de menselijke maat’ niet wenselijk en daarom gaat dan de regeling van de fusietoets weer gelden, net als bij een fusie van 30 of meer basisscholen. Er moet dan advies worden gevraagd aan de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO).

Medezeggenschapsraden in gebieden met een forse leerlingendaling krijgen het recht om zelf de CFTO om advies te vragen, óók bij fusies met minder dan 20 vo- of minder dan 30 po-scholen. Daarnaast heeft de MR altijd instemmingsrecht bij een fusie.

Mergelland en jong Leren
In zijn brief licht Dekker ook toe waarom hij de bestuurlijke fusie tussen Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland en de Stichting jong Leren in Zuid-Limburg heeft goedgekeurd. VOS/ABB is als adviserende organisatie nauw bij deze fusie betrokken.

Het betrof de uitbreiding van een samenwerkingsbestuur, die naar de letter van de wet niet is toegestaan. In het regeerakkoord is echter bepaald dat de fusietoets samenwerking in krimpgebieden niet in de weg mag staan. Dekker wil de wet op dit punt dan ook aanpassen. Daarop vooruitlopend heeft hij de fusie in Zuid-Limburg goedgekeurd.

Tot slot kondigt Dekker in zijn brief aan de mogelijkheden voor het Regionaal Plan Onderwijs uit te breiden. Dit moet ook mogelijk worden voor niet-aansluitende gemeenten. Reden is dat er zich soms situaties voordoen waarin het gewenst is dat een school een nevenvestiging start buiten het eigen RPO-gebied.

Wanneer de voorgestelde wijzigingen ingaan, is nog niet bekend. VOS/ABB houdt u op de hoogte.

De volledige brief van de staatssecretaris

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl