Kamervragen na statutenwijziging door interim-bestuur

De PvdA en de SP hebben op initiatief van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB Kamervragen gesteld over een omstreden statutenwijziging door het interim-bestuur van het Noord-Limburgse stichting Akkoord! PO. De statutenwijziging komt erop neer dat deze verzelfstandigde stichting voor openbaar primair onderwijs het openbaar onderwijs niet meer mag bevorderen. Lees verder

Het interim-bestuur van Akkoord! PO vervangt het bestuur dat in juli vorig jaar is ontslagen. Dat gebeurde op initiatief van het toezichthoudende orgaan GOTPOO, waarin de gemeenten zijn vertegenwoordigd waarin Akkoord! PO scholen voor primair onderwijs heeft.

Het ontslag had te maken met de weigering van het bestuur om op strikte voorwaarden van de toezichthouders in te stemmen met een onderzoek naar het functioneren van de algemeen directeur van Akkoord! PO. Het GOTPOO ging met de eis tot een onderzoek zijn boekje te buiten, vonden en vinden het ontslagen bestuur en VOS/ABB. Er volgde een rechtszaak, die door het ontslagen bestuur werd verloren.

Deze uitspraak van de voorzieningenrechter in Roermond vormt volgens het ontslagen bestuur en VOS/ABB een ernstige bedreiging voor de beleidsvrijheid van verzelfstandigde stichtingen voor openbaar onderwijs, niet alleen in de betrokken Noord-Limburgse gemeenten maar in het hele land. Het ontslag van het bestuur en de uitspraak van de rechter waren voor de PvdA in september vorig jaar reden voor Kamervragen.

Statutenwijziging
De vragen die PvdA-Kamerlid Margot Kraneveldt en haar collega Jasper van Dijk van de SP nu hebben gesteld, gaan over een statutenwijziging door het interim-bestuur van Akkoord! PO, dat op initiatief van het toezichthoudend orgaan GOTPOO is geïnstalleerd. Kraneveldt en Van Dijk willen van waarnemend minister André Rouvoet van OCW weten of hij op de hoogte is van de statutenwijziging en het gevolg daarvan dat Akkoord! PO als stichting voor openbaar onderwijs niet meer het openbaar onderwijs mag bevorderen.

De minister wordt gevraagd om een oordeel hierover: ‘Bent u met ons van mening dat het ongewenst is dat, in tegenstelling tot besturen in het bijzonder onderwijs, verzelfstandigde besturen openbaar onderwijs het openbaar onderwijs niet mogen bevorderen?’, aldus Kraneveldt en Van Dijk.

Vervolgens willen zij in dit kader antwoord op de vraag wat de waarde is van een door oud-staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW toegezegde wetswijziging, waarmee verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs, evenals besturen in het bijzonder onderwijs, scholen via de gangbare procedure kunnen stichten.

Expliciet vermelden
Kraneveldt en Van Dijk dringen er bij de minister op aan om in de artikelen 47 en 48 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de artikelen 42a en 42b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) expliciet ‘bevorderen van het openbaar onderwijs’ te vermelden. Dit om te voorkomen dat de ongewenste situatie zoals die zich nu bij het openbaar onderwijs in Noord-Limburg voordoet, ook elders in het land realiteit kan worden.