Kamervragen over ontslag bestuur Akkoord! PO

Tweede Kamerlid Margot Kraneveldt (PvdA) heeft aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW schriftelijke vragen gesteld over het ontslag van het bestuur van de stichting Akkoord! PO. VOS/ABB heeft ondertussen bij de Tweede Kamer suggesties neergelegd voor een objectivering van de rol van gemeentelijke toezichthouders in het openbaar onderwijs. Lees verder

Kamerlid Kraneveldt reageert met haar schriftelijke vragen op een recente uitspraak van de voorzieningenrechter in Roermond. Die oordeelde dat het toezichthoudende orgaan GOTPOO van de Noord-Limburgse gemeenten waar Akkoord! PO actief is, het bestuur van deze stichting voor openbaar primair onderwijs terecht heeft ontslagen.

Het ontslag had te maken met de weigering van het bestuur om op strikte voorwaarden van de toezichthouders in te stemmen met een onderzoek naar het functioneren van de algemeen directeur van Akkoord! PO. De uitspraak van de voorzieningenrechter vormt een ernstige bedreiging voor de beleidsvrijheid van verzelfstandigde stichtingen voor openbaar onderwijs.

Géén wanbeleid!
Kraneveldt brengt bij de staatssecretaris onder de aandacht dat het bij het ontslag nadrukkelijk niet gaat om wanbeleid van het bestuur, maar om de weigering om een onderzoek in te stellen naar het functioneren van de algemeen directeur.  Het Kamerlid wil van Dijksma weten op welke gronden toezichthouders een bestuur voor openbaar onderwijs mogen ontslaan. Ook vraagt Kraneveldt helderheid over de invulling van de begrippen ‘ernstige taakverwaarlozing’ of ‘functioneren in strijd met de wet’, zoals in artikel 48, lid 11, van de Wet op het Primair Onderwijs is vastgelegd. 

Dijksma wordt tevens expliciet gevraagd hoe zij denkt over het oordeel van de voorzieningenrechter. Kraneveldt wil ook van haar weten of het ingrijpen van de toezichthouder in deze casus past binnen de oorspronkelijke bedoeling van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, namelijk het meer op afstand zetten van de gemeente ten opzichte van het bestuur van de school. Het PvdA-Kamerlid vraagt de staatssecretaris bovendien of de uitspraak van de voorzieningenrechter in Roermond gevolgen kan hebben voor andere verzelfstandigde besturen voor openbaar onderwijs elders in het land. Ook wil ze weten hoe Dijksma nu aankijkt tegen intern en extern toezicht op het openbaar onderwijs.

Oplossingsrichting
VOS/ABB heeft bij de Tweede Kamer suggesties neergelegd om het toezicht op het openbaar onderwijs meer te objectiveren. De oplossingsrichting van VOS/ABB komt erop neer dat de Inspectie van het Onderwijs, net als voor het bijzonder onderwijs, voor het openbaar onderwijs een objectieve signaleringsfunctie krijgt. Zo kan worden voorkomen dat gemeentelijke toezichthouders, zoals in Noord-Limburg is gebeurd, naar eigen goeddunken kunnen ingrijpen, met alle gevolgen voor het openbaar onderwijs van dien.

De kwestie rond het ontslag van het bestuur van Akkoord! PO komtnaar verwachting op woensdag 2 september in de Tweede Kamer aan bod tijdens het algemeen overleg over het openbaar onderwijs.

Informatie: Ritske van der Veen, 06-22939677, rvanderveen@vosabb.nl