Kernwaarden bieden brede blik op onderwijs

De kijk van de overheid op onderwijs is te smal. Het is goed dat de Onderwijsraad dit bevestigt.

De overheid bemoeit zich nu te veel met allerlei details. In plaats daarvan moet er op hoofdlijnen worden gestuurd, adviseert de Onderwijsraad. Er is behoefte aan een heldere balans tussen de kaders die de overheid stelt en de ruimte die scholen hebben om vanuit hun eigen visie aan het onderwijs vorm en inhoud te geven.

Dit advies sluit naadloos aan op de visie van VOS/ABB, die is gebaseerd op de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Door te werken vanuit die kernwaarden, krijgen scholen een brede kijk op kwaliteit. Natuurlijk zijn rekenen en taal essentieel, maar op openbare scholen zijn wederzijds respect, waarden en normen en aandacht voor levensbeschouwing en godsdienst dat ook. Openbaar onderwijs is immers van en voor de samenleving.

Een brede kijk op goed onderwijs vergt een langetermijnvisie: wat hebben kinderen nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Ambities op cognitief gebied zijn er volop in Den Haag, maar de visie van de overheid op de brede vorming van leerlingen blijft vaag. De uitdaging voor de scholen is om cognitieve vakken ondersteunend te laten zijn aan vormende vakken. Taal- en rekenonderwijs kunnen worden verweven met burgerschapsvorming, levensbeschouwing, filosoferen en kunst en cultuur. Voor de overheid ligt de uitdaging erin de scholen die dit doen te waarderen. Zij leiden leerlingen op tot breed ontwikkelde burgers.

Marleen Lammers, beleidsmedewerker VOS/ABB