Kinderombudsman bezorgd over onderwijs

Op een aantal terreinen is de positie van kinderen erop vooruitgegaan, zo meldt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2013. Hij signaleert echter ook zorgen, onder andere op het gebied van het onderwijs.

Volgens Kinderombudman Marc Dullaert kan de verplicht gestelde meldcode voor professionals bijdragen aan het signaleren van kindermishandeling. Hij meldt in de monitor ook dat er minder zeer zwakke scholen zijn dan een jaar geleden.

Sommige zorgen vragen volgens hem echter onverminderd aandacht, zoals de zwakke positie die kinderen met een beperking in het onderwijs hebben. ‘Voor de duizenden thuiszittende leerlingen moet een passende vorm van onderwijs gevonden worden met maatwerk als uitgangspunt’, aldus Dullaert. De invoering van passend onderwijs moet met de nodige zorg en waarborgen omkleed worden, zo benadrukt hij.

In de monitor staat verder dat bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving, beleid en richtlijnen die effect hebben op kinderen en jongeren, de overheid in alle stadia het belang van kinderen uitdrukkelijk en aantoonbaar moet afwegen. In het onderwijs moet volgens de Kinderombudsman een omslag komen van leerplicht naar leerrecht, waarbij maatwerk centraal dient te staan.

Dullaert signaleert ook dat kinderen de dupe worden van de economische crisis en de overheidsbezuinigingen die daarmee samenhangen. ‘Door de slechte economie groeien nu nog meer kinderen in armoede op dan vorig jaar’, aldus de Kinderombudsman.