Kinderombudsman: van leerplicht naar leerrecht

Kinderombudsman Marc Dullaert pleit voor een omslag van leerplicht naar leerrecht. Alleen op die manier kunnen volgens hem kinderen die extra zorg nodig hebben, onderwijs op maat krijgen.

Het pleidooi van de Kinderombudsman staat in het teken van de kinderen in Nederland die zonder onderwijs thuiszitten. ‘De overheid, scholen en leerplichtambtenaren moeten het kind centraal zetten en hier gezamenlijk afspraken over maken in een thuiszittersakkoord. Alleen dan kunnen alle kinderen in Nederland het onderwijs krijgen, waar zij recht op hebben’, aldus Dullaert.

Thuiszitters zijn vaak kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op medisch, sociaal, intellectueel of emotioneel gebied. Voor sommigen blijkt het niet haalbaar om te voldoen aan de plicht om vijf dagen per week fysiek aanwezig te zijn op school. Dullaert: ‘Uitgangspunt moet blijven dat kinderen naar school gaan. Voor kinderen voor wie dit echt niet haalbaar is, moeten we zoeken naar een flexibele – eventueel tijdelijke – oplossing.’ Daarvoor is het volgens hem nodig om flexibel om te gaan met wet- en regelgeving, zoals de huidige Leerplichtwet.

De Kinderombudsman pleit voor een thuiszittersakkoord, waarin scholen, de Inspectie van het Onderwijs en andere partijen afspraken maken over de mogelijkheden om maatwerk te leveren, over de manier waarop dit wordt gefinancierd en over wat leraren en leerplichtambtenaren nodig hebben om deze nieuwe werkwijze uit te voeren.

De invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 is volgens Dullaert geen oplossing voor thuiszitters. ‘Deze zorgplicht brengt geen verandering, zolang schoolbesturen, leerkrachten en leerplichtambtenaren niet worden gestimuleerd om maatwerk te organiseren. Alleen maatwerk kan ervoor zorgen dat ieder kind binnen het onderwijs een plek vindt, waar hij zich zo volledig mogelijk kan ontplooien’, aldus de Kinderombudsman.

Het adviesrapport Van leerplicht naar leerrecht van de Kinderombudsman is aangeboden aan het ministerie van OCW.