Kinderopvang op scholen: te makkelijk

Als het kabinet morgen besluit om de kinderopvang voortaan via de scholen te regelen, dan kan dit uitsluitend als het hiervoor voldoende extra financiële en materiële middelen beschikbaar stelt. Een eenzijdig opleggen van deze faciliteit, ook al wordt dit door ouders expliciet aangegeven, is onacceptabel. Meer geld voor de scholen is in dat geval een absolute voorwaarde om de kinderopvang daadwerkelijk te kunnen realiseren. Lees verder

Wij begrijpen dat er behoefte is aan deze vorm van kinderopvang, maar als het kabinet hiervoor geen afdoende middelen beschikbaar stelt, kunnen scholen dit niet uitvoeren. Het zou ook niet verantwoord zijn. 

Dit kan het zoveelste kabinetsbesluit worden, waarvoor het onderwijsveld zelf weer financiële dekking moet zoeken. We hebben de afgelopen jaren al ondervonden dat er onvoldoende prijscompensatie heeft plaatsgevonden voor onze scholen. De arbeidsmarktproblematiek, de energiekosten en nu weer zorgen voor de buitenschoolse opvang van kinderen. Het baart onze leden in het openbaar en algemeen toegankelijke onderwijs grote zorgen.

Kennelijk is er behoefte is aan goede opvang buiten schooltijd. Het idee van de VVD om dit bij scholen onder te brengen ligt misschien voor de hand, maar is lang niet altijd logisch. Veel scholen kampen nu al met ruimtegebrek en achterstallig onderhoud. Er moeten aparte voorzieningen worden getroffen, wil je kinderen van half acht ’s ochtend tot half zeven ’s avonds niet opsluiten in hun klaslokaal. Daarnaast zal ook de energierekening flink gaan oplopen. En dan heb ik het verder nog niet over de inzet van professionele opvang. Ik vind het dan te makkelijk om te zeggen dat als ouders de opvang wenselijk vinden, de scholen het maar even moeten regelen.