Korte toelichting op wetsvoorstel fusietoets

VOS/ABB krijgt de laatste tijd vragen over het wetsvoorstel voor de fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs. Hieronder een korte toelichting. De Helpdesk van VOS/ABB kan u meer helderheid over het wetsvoorstel verschaffen. Lees verder

Kern van het ingediende wetsvoorstel is, dat fusies in het onderwijs onderworpen worden aan een toets door de minister van OCW. Doel van die minsteriĆ«le toets is te bewaken dat de ‘menselijke maat’ in acht wordt genomen, de keuzevrijheid voor ouders gehandhaafd blijft en dat gemeten kan worden of er werkelijk draagvlak is voor de fusie.

Bij het indienen van een verzoek om toestemming voor de fusie, moet een fusie-effectrapportage (FER) worden ingediend, waarin onder meer doelstellingen en effecten van de fusie moeten worden beschreven. Voor alle duidelijkheid: de fusietoets heeft betrekking op zowel scholenfusies als op bestuurlijke fusies.

Het wetsvoorstel maakt onderscheid tussen primair en voortgezet onderwijs:

* In het voortgezet onderwijs vallen alle fusies onder de toets;

* In het primair onderwijs gelden twee uitzonderingen:

1. als bij een scholenfusie de betrokken scholen in totaal minder dan 500 leerlingen tellen, is geen toestemming van de minister vereist;

2. als bij een besturenfusie het aantal betrokken scholen minder dan 10 bedraagt, is geen toestemming van de minister vereist.

Als bij een besturenfusie voor een stichting samenwerkingsbestuur wordt gekozen, verleent de minister daaraan slechts toestemming, indien een van de betrokken scholen onder opheffingsnorm dreigt te geraken.

In de rechterkolom staan de documenten die betrekking hebben op het wetsvoorstel en die bij de Tweede Kamer zijn ingediend.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Bijlagen