Krimp: Onderwijsraad adviseert rigoureus ingrijpen

De minimale opheffingsnorm voor basisscholen moet omhoog van 23 naar 100 leerlingen. Dit hoeft de keuzevrijheid van ouders niet aan te tasten, zo staat in een advies van de Onderwijsraad over de gevolgen van demografische krimp. Lees verder

In het adviesrapport Grenzen aan kleine scholen staat dat door het toenemend aantal kleine scholen in krimpgebieden de kosten voor onderwijs oplopen en de onderwijskwaliteit steeds meer onder druk komt te staan.

De raad adviseert om de minimale opheffingsnorm voor basisscholen te verhogen van 23 naar 100 leerlingen. Dit zou betekenen dat er in Nederland 605 openbare basisscholen onder de opheffingsnorm komen. Vooral in de drie noordelijke provincies staan veel kleine openbare schooltjes. Dit betekent dat als de opheffingsnorm daadwerkelijk naar 100 leerlingen gaat, het aantal openbare scholen daar drastisch omlaag zal gaan. Ook in andere regio’s zou de hogere minimale opheffingsnorm, zoals de raad die adviseert, ingrijpende gevolgen hebben.

Ook met minder scholen is de keuzevrijheid volgens de Onderwijsraad te garanderen, omdat er ‘op redelijke afstand’ overal openbaar en bijzonder primair en voortgezet onderwijs moet blijven bestaan. Wat die redelijke afstand is, wordt niet vermeld. De raad wijst erop dat in de wet is vastgelegd dat als er in een bepaald gebied geen openbaar onderwijs nabij is, het bijzonder onderwijs algemeen toegankelijk moet zijn. Ook stelt de Onderwijsraad dat de basale pluriformiteit kan worden gehandhaafd in samenwerkingsscholen.

De Onderwijsraad dringt aan op meer regionale samenwerking om ervoor te zorgen dat ouders en leerlingen ook in de toekomst kunnen kiezen tussen verschillende kwalitatief sterke scholen voor primair of voortgezet onderwijs. Wettelijke regels die samenwerking bemoeilijken, moeten volgens de Onderwijsraad worden vereenvoudigd. De kleinescholentoeslag zou moeten worden vervangen door een toeslag voor scholen in dunbevolkte gebieden.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft in een eerste reactie gezegd dat de Onderwijsraad met dit advies niet om de hete brij heendraait en dat het onderwijs de discussie moet aangaan over de ingrijpende gevolgen van demografische krimp.