Krimp: samenwerking in de regio is het antwoord

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de wettelijke mogelijkheden voor samenwerking verruimen om in krimpgebieden het onderwijs op peil te houden. De kleinescholentoeslag wordt afgebouwd. In plaats daarvan worden scholen die willen samenwerken daartoe financieel gestimuleerd. De omstreden verhoging van de minimale opheffingsnorm in het primair onderwijs van 23 naar 100 leerlingen gaat niet door. Verder maakte hij duidelijk dat voor een evenwichtige samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs de positie van het openbaar onderwijs moet worden versterkt.

Dekker gaf woensdagmiddag op een persconferentie in het Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk zijn visie op de krimpproblematiek in het onderwijs. Steeds meer regio’s in Nederland krijgen daarmee te maken doordat het aantal kinderen afneemt. De problemen doen zich eerst voor in het primair onderwijs, maar ook het voortgezet onderwijs krijgt er uiteraard in toenemende mate mee te maken.

De keuze voor Wolphaartsdijk, midden in het krimpgebied Zeeland, sluit aan op de visie van de staatssecretaris dat er meer moet worden samengewerkt om het onderwijs op peil te houden. De persconferentie was in basisschool Samenspel, waarin de openbare basisschool De Achthoek en de protestants-christelijke basisschool Ichtus veel samen doen.

Niet van 23 naar 100
Dekker neemt het advies van de Onderwijsraad niet over om de minimale opheffingsnorm te verhogen van 23 naar 100 leerlingen. Dit advies stuitte op veel verzet, onder andere tijdens discussiebijeenkomsten die mede door VOS/ABB verspreid over het land werden georganiseerd. Een van bovenaf opgelegde norm werkt volgens hem niet.

De staatssecretaris legt de bal duidelijke bij de schoolbesturen neer. Hij vindt dat zij meer met elkaar moeten samenwerken. Dat dit niet vrijblijvend is, blijkt uit zijn voorstel om de kleinescholentoeslag af te bouwen en in plaats daarvan kleine scholen te belonen als zij gaan samenwerken. Dit zal budgetneutraal gebeuren. Met andere woorden, het geld dat nu beschikbaar is, blijft beschikbaar, alleen wordt het anders ingezet.

Versoepeling fusietoets
De staatssecretaris stelt ook voor om de regels rond de fusietoets voor schoolbesturen in krimpregio’s te versoepelen. De fusietoets werkt nu nog onbedoeld als een obstakel dat samenwerking in de weg zit. De fusietoets vervalt in de visie van Dekker als binnen vijf jaar het aantal leerlingen in een gemeente of regio met 15 procent of meer afneemt.

Verder gaat de grens omhoog waaronder een fusietoets niet nodig is. Voor het primair onderwijs gaat gelden dat er geen fusietoets nodig is als onder de samen te voegen besturen maximaal 29 scholen vallen. Voor het voortgezet onderwijs wordt het maximum 19 scholen.

Versterking openbaar onderwijs
Verder wil Dekker de wettelijke mogelijkheden verruimen voor fusies tussen openbare en bijzondere scholen tot samenwerkingsscholen. VOS/ABB had hem geadviseerd om op dit punt de positie van het openbaar onderwijs te versterken, omdat openbare schoolbesturen in tegenstelling tot besturen voor bijzonder onderwijs nu nog geen samenwerkingsscholen in stand kunnen houden. De staatssecretaris heeft dit advies van VOS/ABB overgenomen.

Desgevraagd tijdens de persconferentie lichtte hij toe dat openbare schoolbesturen ook in staat zouden moeten worden gesteld om integrale kindcentra in stand te houden. Ook op dit punt heeft het openbaar onderwijs nu nog een achtergestelde positie, wat samenwerking onnodig moeilijk maakt.

Hieronder kunt u relevante documenten downloaden:

  • Klik hier voor de brief over krimp die staatssecretaris Dekker naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
  • Klik hier voor de brief waarin VOS/ABB aandringt op een versterking van de positie van het openbaar onderwijs.
  • Klik hier voor het advies Grenzen aan kleine scholen van de Onderwijsraad.
  • Klik hier voor het interdepartementaal beleidsonderzoek Bekostiging funderend onderwijs bij dalende leerlingenaantallen.
  • Klik hier voor het inspectierapport Krimpbestendige onderwijskwaliteit.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl