Kwaliteit blijft zaak van bevoegd gezag

De kwaliteit van het onderwijs blijft de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag van de school. Dat antwoorden minister Ronald Plasterk en de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen van SP’er Jasper van Dijk. Lees verder

Van Dijk stelde Kamervragen naar aanleiding van een noodkreet van de onderwijswethouders van de vier grote steden over de kwaliteit van het onderwijs in hun gemeenten. Zij willen dat de Inspectie eerder en dwingender ingrijpt. De bewindslieden van OCW antwoorden dat de Inspectie de situatie altijd al goed in de gaten houdt en zonodig aandringt op ingrijpen.

Plasterk, Dijksma en Van Bijsterveldt wijzen op de Lokale Educatieve Agenda, die op gemeentelijk niveau met bindende afspraken voldoende mogelijkheden biedt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Ze benadrukken echter dat de autonomie van de schoolbesturen niet mag worden aangetast.

De bewindslieden wijzen in hun antwoorden ook op het feit dat scholen die onder verscherpt toezicht staan, er doorgaans in slagen om binnen de gestelde termijn de kwaliteit van het onderwijs in voldoende mate te verbeteren.

De antwoorden van de minister en de staatssecretarissen staan in de rechterkolom. Daar staat ook een eerder commentaar op deze kwestie.

Bijlagen