Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft de kwaliteitsagenda ‘Scholen voor morgen’ voor het primair onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In de agenda staat onder meer dat het Projectbureau Kwaliteit (PK!) wordt opgericht. Lees verder

In de kwaliteitsagenda staat het verbeteren van taal- en rekenprestaties op de eerste plaats, omdat die voor kinderen onmisbaar zijn voor andere vakken op school, hun verder schoolloopbaan en hun latere rol in de maatschappij.

Het kabinet wil het volgende bereiken:

* In 2009 is duidelijk vastgelegd wat leerlingen aan het eind van het primair onderwijs op het terrein van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt samen met het onderwijsveld op basis van het advies van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen.

* In 2011 is er een dekkend aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, en is de taalachterstand van achterstandsleerlingen aan het einde van de basisschool met 40 procent gereduceerd ten opzichte van het meetjaar 2002.

* In 2011 zijn de gemiddelde leerprestaties voor alle groepen leerlingen op taal en rekenen aantoonbaar gestegen ten opzichte van 2005. Deze doelstelling wordt geconcretiseerd met behulp van experts en onderzoekers en zal vanaf 2008 jaarlijks worden gemonitord.

* In 2011 voldoet minimaal 80 procent van de scholen aan de indicatoren van goede kwaliteitszorg zoals omschreven in het toezichtkader van de inspectie, ten opzichte van de 50 procent in 2006.

* In 2011 is het aantal zeer zwakke scholen gehalveerd; de periode waarin een school zeer zwak functioneert wordt geminimaliseerd.

Kwaliteit moet blijken
Om de taal- en rekenprestaties te verbeteren is het nodig dat leraren en schoolleiders de aanwezige informatie over leerprestaties in de school benutten. Ook moeten ze leren van en met collega’s en experts, zowel binnen als buiten de school, over de meest effectieve onderwijsmethoden. ‘Kwaliteit moet blijken’, zo staat in de kwaliteitsagenda. Dat geldt op het niveau van het stelsel, het bestuur en de school.

In de kwaliteitsagenda staat niet alleen dat er meer aandacht nodig is voor kinderen met leer- en ontwikkelingsachterstanden, bijvoorbeeld in de vorm van vvroeg- en voorschoolse educatie (vve), maar ook voor leerlingen die excelleren, zoals hoogbegaafde kinderen. Ook zij hebben passend onderwijs nodig.

Extra geld
Voor het realiseren van de kwaliteitsagenda zijn, naast de bestaande centrale budgetten en de lumpsumbekostiging, extra middelen beschikbaar. Zo komt er voor 2008 voor de uitwerking van de voorstellen van de tijdelijke Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan 31,3 miljoen euro uit de enveloppe onderwijs. Dit bedrag loopt op tot naar schatting 185,1 miljoen in 2011.

Daarnaast komt een bedrag uit de enveloppe kinderopvang beschikbaar ter grootte van 70 miljoen euro in 2008 en 2009 (inclusief accres gemeentefonds). Deze middelen worden ingezet voor het verminderen van taalachterstanden door de inzet van vve.

PK!
Binnen het PO Platform Kwaliteit en Innovatie wordt het Projectbureau Kwaliteit (PK!) opgericht. Het PK! vormt de motor achter de maatregelen die nodig zijn om de ambities van de kwaliteitsagenda te realiseren. Het projectbureau wordt organisatorisch ondergebracht bij de Sectororganisatie Primair Onderwijs, die in januari officieel wordt opgericht.

De integrale versie van de kwaliteitsagenda ‘Scholen voor morgen’ staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl

Bijlagen