Kwaliteitsagenda Speciaal Onderwijs

De WEC-Raad heeft de ‘Kwaliteitsagenda Speciaal Onderwijs 2007-2011’ aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW toegestuurd. De agenda gaat onder meer in op verbetering van kwaliteit, aanpak van de wachtlijsten en beperking van de groei van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). Lees verder

 De WEC-Raad wil onder meer dat aan het einde van het schooljaar 2008-2009 driekwart van de speciale scholen en REC’s met een cyclische aanpak en instrumentarium voor kwaliteitszorg werkt. Aan het einde van het schooljaar 2010-2011 moet dat aandeel zijn gestegen tot 90 procent.

Er moet een branche-code voor kwaliteitszorg komen, waarin ook cliëntorganisaties een belangrijke rol spelen. Volgens de WEC-Raad kan daarbij worden voortgebouwd op de ervaring met een branche-code in enkele clusters speciaal onderwijs. Deze code zal ondere andere aandacht besteden aan de wachtlijstenproblematiek.

Hogere opbrengsten
In de kwaliteitsagenda staat ook dat de WEC-Raad scholen en REC’s wil ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de geleverde diensten. Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar de explicitering en verhoging van de opbrengsten. Het lopende meerjarige project implementatie leerlijnen (v)so wordt voortgezet.

De WEC-Raad zal de bestaande samenwerking met de opleidingen speciaal onderwijs voortzetten en intensiveren om het zittende en instromende personeel (blijvend) te scholen. Dat is volgens de raad nodig om te kunnen voldoen aan steeds hogere en aanvullende eisen die samenhangen met de doelgroepen in het speciaal onderwijs.

Indicatiestelling lgf
Bij het beperken van de groei van het (v)so op korte termijn wil de WEC-Raad zich met name richten op het bevorderen van vormen van ondersteuning en interventie die vooraf kunnen gaan aan de uiteindelijke indicatiestelling leerlinggebonden financiering. Dit vanuit het besef dat de huidige systematiek veel te star is.

Het bovenstaande is maar een greep uit de onderwerpen in de ‘Kwaliteitsagenda Speciaal Onderwijs 2007-2011’. De integrale versie staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen