Laat krachtig geluid horen voor openbaar onderwijs!

De aangepaste aanzet tot het Toetsingskader Krimp, dat de PO-Raad als definitief presenteert, heeft nog steeds onvoldoende oog voor de essentiële positie van de openbare en algemeen toegankelijke scholen. Het lijkt nog altijd sterk op het recente krimpadvies van de Onderwijsraad, waarin de belangen van het openbaar onderwijs ook ernstig zijn onderbelicht. In maart kunt u op regionale bijeenkomsten over het Toetsingskader uw stem laten horen. Lees verder

De PO-Raad heeft bij monde van scheidend voorzitter Kete Kervezee direct na de bekendmaking ervan positief op het krimpadvies van de Onderwijsraad gereageerd. Zij deed dat met standpunten die op dit advies aansluiten. Zo stelt zij dat scholen minimaal vier groepen moeten hebben. Hiermee ondersteunt ze het advies om de minimale opheffingsnorm te verhogen naar 100 leerlingen. Als dit realiteit wordt, moeten 605 openbare basisscholen sluiten.

De voorzitter van de PO-Raad stelt bovendien dat kleine scholen over het algemeen weinig onderwijskwaliteit bieden. Op dit punt herhaalt zij de Onderwijsraad, die op basis van verouderde gegevens uit het schooljaar 2010-2011 het vermeende gebrek aan kwaliteit gebruikt om te pleiten voor de sluiting van kleine scholen.

Deze scholen hebben de laatste jaren met veel krachtsinspanning hun kwaliteit juist verbeterd. Het lijkt erop dat niet alleen de Onderwijsraad, maar ook de voorzitter van hun eigen organisatie hen nu in de steek laat. Dit negatieve gevoel leeft vooral bij scholen en besturen in plattelandsgebieden. Bij VOS/ABB komen signalen binnen dat het krimpadvies als een uiting van Randstedelijk beleid wordt ervaren.

Voldoende openbaar onderwijs?
Het onder meer op aandringen van VOS/ABB aangepaste Toetsingskader Krimp, dat de PO-Raad inmiddels als een definitieve gespreksnotitie presenteert, heeft net als het advies van de Onderwijsraad nog steeds te weinig oog voor de essentiële positie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Zo vermeldt het Toetsingskader nu weliswaar dat de gemeenten de grondwettelijke taak hebben om voldoende openbaar onderwijs te garanderen, maar ontbreekt in de gespreksnotitie nog altijd dat samenwerkingsscholen onder openbare schoolbesturen moeten kunnen vallen en dat het openbaar onderwijs net als het bijzonder onderwijs integrale kindcentra in stand moet kunnen houden. 

Deze en andere voor het openbare onderwijs essentiële kwesties heeft VOS/ABB eerder aangegeven bij minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW en bij de Tweede Kamer, in de verwachting dat deze kwesties in de huidige kabinetsperiode eindelijk worden geregeld.

VOS/ABB dringt er in een brief aan de PO-Raad op aan de gespreksnotitie, zoals die inmiddels online is gezet, alsnog aan te passen. Als dit niet gebeurt, ontstaat voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs een situatie waarin geen evenwichtige discussie mogelijk is over de maatregelen die nodig zijn in verband met de gevolgen van demografische krimp.   

Laat krachtig geluid horen!
VOS/ABB, de andere besturenorganisaties en de PO-Raad organiseren binnenkort gezamenlijk een aantal bijeenkomsten waarop het onderwijs zijn mening kan geven over de gespreksnotitie Toetsingskader Krimp. VOS/ABB raadt vertegenwoordigers van openbare en algemeen toegankelijke scholen en besturen ten zeerste aan op deze regionale bijeenkomsten duidelijk geluid te laten horen.

De regionale bijeenkomsten zijn op de volgende data en locaties:

U kunt zich via de website van de PO-Raad online aanmelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen