Leden boos over sancties onderwijstijd

De ledencommissie vo is boos op minister Van der Hoeven van onderwijs, die sancties heeft aangekondigd voor vo-scholen die niet exact 1040 uren onderwijs geven in de onderbouw. De leden vinden dat de brief waarin zij dit aankondigt, van tafel moet. ‘Het gaat niet aan nu de roosters zijn vastgesteld en scholen al zijn begonnen, te eisen dat op zo’n korte termijn het hele programma wordt aangepast’, aldus de ledencommissie. Lees verder

 De commissie is zich er wel van bewust dat – met name aan het begin en einde van het schooljaar – kritiek op de lesuitval van menige school terecht is. Scholen kunnen op dat punt verbeteringen bewerkstelligen. Dat neemt echter niet weg dat,  naar het oordeel van de ledencommissie, de norm van 1040 uur onhaalbaar is.  De wettelijke regeling rondom de onderwijstijd, de bekostigingsgrondslag en de eisen, die voortvloeien uit de CAO (bijvoorbeeld het taakbeleid) zijn niet met elkaar te combineren.

De norm is slechts te halen met behulp van een aantal cosmetische maatregelen. Dat is een schijnoplossing, vindt de commissie. Daarom heeft zij VOS/ABB opgeroepen zich samen met de andere besturenorganisaties en de VO-Raad sterk te maken voor een fundamentele oplossing, die recht doet aan wat voor scholen binnen de beschikbare middelen haalbaar en uitvoerbaar is. Zeer binnenkort overleggen de besturenorganisaties hierover. Zij hebben de bezwaren uiteengezet in een brief aan de minister. Deze brief staat in de rechterkolom naast dit bericht, samen met een brief van de VO-raad.

Wetsvoorstel governance 
De ledencommissie sprak in dezelfde vergadering van 22 september ook over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel governance, waarin onder meer de invoering van de delegatie van bestuurlijke bevoegdheden aan de schoolleiding en de mogelijke invoering van het raad-van-toezichtmodel geregeld worden.

De commissie ondersteunt de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Zij vroeg nog wel specifieke aandacht voor die gevallen waarbij een raad-van-toezichtmodel bij een stichting openbaar onderwijs wordt ingevoerd. Kiest men in die situatie voor een eenhoofdig college van bestuur, dan wringt het wettelijk voordrachtsrecht dat ouders hebben voor een deel van de bestuursleden. De ledencommissie adviseert VOS/ABB zich in te spannen voor een aanpassing van de beoogde regeling op dat punt.

Toekomst ledencommissies VO
De ledencommissie VO blijft in 2007 nog actief. Daarna wordt bekeken of het werk van de commissie nog noodzakelijk is, omdat de VO-Raad de belangenbehartiging voor het voortgezet onderwijs binnenkort overneemt van de besturenorganisaties. Alleen de belangenbeharting voor  planning, huisvesting en identiteit blijven (vooralsnog) bij de besturenorganisaties. De ledencommissie speelt  een belangrijke rol bij de standpuntbepaling voor de belangenbehartiging. Het is de vraag in hoeverre die taak straks overeind blijft. Besloten is dat de commissie in 2007 de ervaringen met de VO-Raad afwacht. Er is dan ook een beter zicht op de taakafbakening van de verschillende organisaties.

Informatie; Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl    

Bijlagen