Akkoord passend onderwijs krijgt groen licht

De leden van de PO-Raad hebben met een grote meerderheid ingestemd met het principeakkoord over de personele gevolgen van de invoering van passend onderwijs. Lees verder

Van de respondenten op een digitale ledenraadpleging stemde 90 procent voor het akkoord, dat tot stand is gekomen in overleg tussen de sectororganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs, de vakbonden en het ministerie van OCW.

Waar gaat het akkoord over?
Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 worden de huidige samenwerkingsverbanden opgeheven en vindt een verschuiving plaats van de middelen van het (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) naar de nieuwe samenwerkingsverbanden. Hierdoor dreigt een verlies van werkgelegenheid voor een aantal groepen personeel:

  • ambulant begeleiders (ab’ers) in dienst van (V)SO cluster 3 en 4;
  • personeel in dienst van regionale expertisecentra (REC’s);
  • personeel in dienst van de huidige samenwerkingsverbanden of centrale diensten;
  • personeel dat wordt gefinancierd uit lgf-middelen in het regulier onderwijs;
  • personeel dat mogelijk zijn baan verliest als gevolg van de verevening.

De grootste verandering ten opzichte van eerdere afspraken is dat de betrokken schoolbesturen in het samenwerkingsverband de gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen om verlies van expertise en werkgelegenheid te voorkomen. Ook nieuw is dat ze in het ondersteuningsplan dienen vast te leggen hoe ze dit gaan realiseren.

Van de betrokken werknemers wordt verwacht dat zij zich actief inzetten om aan het werk te blijven. Zij worden verplicht zich indien nodig bij of om te scholen en passend werk te accepteren. De werkgevers moeten hun daarvoor de mogelijkheid bieden. 

De overeenkomst maakt verschillende oplossingen mogelijk:

  • personeel blijft in dienst van schoolbesturen (V)SO onder voorwaarde dat het regulier onderwijs een meerjarige herbestedingsverplichting aangaat met het (V)SO;
  • personeel komt in dienst van het nieuwe samenwerkingsverband;
  • personeel komt/blijft in dienst van het regulier onderwijs;
  • een combinatie van bovenstaande drie mogelijkheden.

Voor personeel dat geen plek vindt binnen een nieuw samenwerkingsverband, blijft de huidige werkgever verantwoordelijk.

U kunt het akkoord en de bijlagen online raadplegen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl