Leden verbijsterd over onderwijsbegroting

De leden van VOS/ABB zijn verbijsterd over de karige begroting voor onderwijs. Dat bleek tijdens een bijeenkomst in Woerden op de dag na Prinsjesdag. Met de bedragen die nu voor onderwijs worden uitgetrokken kunnen de problemen van de scholen onmogelijk worden opgelost, was de conclusie. Er moet gewoon geld bij. Lees verder

De werkgevers in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs constateerden met elkaar dat de begroting veel mooie woorden bevat, maar dat de cijfers daar geen enkele invulling aan geven. Zelfs de bewering in het persbericht van OCW dat er 2 miljard euro extra op de begroting staat, blijkt bij nadere beschouwing niet juist. Het gaat om twee miljard verdeeld over vier jaar. Er komt dus in 2008 hooguit 500 miljoen euro bij. En dat terwijl de commissie van Rinnooy Kan in haar advies over de aanpak van de lerarentekorten al vraagt om 1,1 miljard euro voor alleen dat probleem. ‘OCW krijgt nog wel een 8 voor taal, maar voor rekenen niet meer dan een 4’, stelden de VOS/ABB-leden vast.

Alles wijst erop dat minister Ronald Plasterk het miljard voor de oplossing van de lerarentekorten, waaraan hij absolute prioriteit wil geven, elders uit de begroting moet halen. Maar de begroting biedt op geen enkel punt ruimte, alleen tekorten.

Geen cent erbij 
Voor de materiële instandhouding (m.i.) wordt geen cent extra uitgetrokken. De evaluatie van de vergoedingen, die in 2006 heeft plaatsgevonden, gaf toen al overduidelijk aan dat de scholen tekortkomen op onderhoud, huisvesting, energie en schoonmaak. Daarop werd niet gereageerd. Nu staat in de begroting dat de vergoedingen voor m.i. in 2011 weer worden geëvalueerd. Tegelijkertijd schrijft de minister in diezelfde begroting dat kinderen recht hebben op goed onderwijs in een prettige leeromgeving. Hoe de scholen dat moeten klaarspelen terwijl ze al jaren geld tekort komen, is een raadsel.

Boze werkgevers
Een derde punt waar de leden zich tegen verzetten, is het veel te kleine budget voor de invoering van passend onderwijs. Inhoudelijk staat het onderwijsveld zeker achter deze vernieuwing van de leerlingenzorg. ‘Maar de invoering kost veel tijd en energie, en daar zijn middelen voor nodig. Uitgerekend was dat de invoering van de zorgplicht zeker 100 miljoen zou kosten. Er is 20 miljoen begroot. Daar kunnen we het niet voor doen’, aldus de boze werkgevers, die daarnaast constateerden dat er steeds minder geld komt voor leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen met een ‘rugzak’.

De regering trekt wel wat geld uit voor het gratis maken van de vo-schoolboeken voor ouders, hoewel ook dat bedrag ontoereikend is. Maar de werkgevers in het onderwijs vinden het in principe al niet kloppen dat dit geld (90 miljoen euro) uit de onderwijsbegroting wordt gehaald. ‘Dit is inkomenspolitiek. Het gaat om de inkomens van ouders. Dit bedrag hoort thuis in de begroting van de minister van Sociale Zaken.’

Ongelooflijke teleurstelling
‘Deze hele begroting is een ongelooflijke teleurstelling, terwijl onze verwachtingen hooggespannen waren na de eerdere uitlatingen van onze nieuwe minister’, zeiden diverse leden. ‘Het blijkt ook dat onze staatssecretaris voor primair onderwijs, Sharon Dijksma, alleen maar denkt aan buitenschoolse opvang, maar helemaal niet aan onderwijs.’

De scholen willen niet langer meewerken aan schrapen en geld weghalen bij de ene prioriteit om een andere prioriteit te redden. ‘Er moet over de hele linie geld bij. Geef het onderwijs de middelen om goed onderwijs te kunnen geven. Dan willen wij daar verantwoording voor afleggen.’

Als er geen geld bij komt, rest de scholen nog maar één antwoord: ‘Dan kunnen we bepaalde dingen niet meer doen omdat er geen geld voor is. Dan moeten we bijvoorbeeld schrappen in de formatie, dan krijgen we alleen maar minder leraren en dus juist minder aandacht voor taal en rekenen. Het effect van deze begroting is het tegenovergestelde van wat er met mooie woorden in staat. Hoe erg wij het ook vinden, we kunnen straks niet anders.’

VOS/ABB heeft naar aanleiding van de bijeenkomst met de leden een persbericht verstuurd. U kunt dat bericht aanklikken in de rechterkolom.

.

Bijlagen